علی اصغری صارم

صفحه نخست /علی اصغری صارم
علي اصغري صارم
نام و نام خانوادگی علی اصغری صارم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده مدیریت وحسابداری رزن / گروه مدیریت-رزن
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11 بهار 1400 (1400) صفحه 113-143
2 مدیریت دولتی دوره 13، شماره 1 1400 صفحه 77-102 (1400) صفحه 77-102
3 مدیریت دولتی دوره 12، شماره 3 1399 (1399) 494-527
4 پژوهش های مدیریت منابع انسانی جلد 10 شماره 4 صفحات 1-29 دوره 10، شماره 4 - ( 139 (1399) 1-29
5 فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال چهارم، شماره 15 ،زمستان 1399 -جلد ششم (1399) 72-99
6 مدیریت در دانشگاه اسلامی سال نهم، شماره /2پاییز و زمستان257-274 /1 (1399) 257-274
7 مدیریت برند ششم، نوزدهم (1399) 1-47
8 پژوهش نامه مدیریت تحول پذیرفته شده و چاپ در شماره 23 بهار و تابستان 1399 (1399) 119-144
9
Journal of Contemporary Issues in Business and Government Volume 26, Issue 1 (2020) 137-146
10 مدیریت راهبردی دانش سازمانی سال سوم شماره 8 (1399) 137-166
11 مطالعات مدیریت دولتی ایران پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 6 بهمن 1398 (1398) پذیرفته شده ، انتشار
12
Management and Production Engineering Review 10 (1) (2019) 69–82
13 مدیریت دولتی پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397 (1397) پذیرفته شده ، انتشار
14
British Journal of Nursing 28 (2019) 30-37
15 عیار پژوهش در علوم انسانی سال ششم، شماره 1 (پیاپی 11)، بهار و تابستان 1394 1 (1397) 19-38
16 مدیریت دولتی دوره 9، شماره 1 1396 صفحه 137-168 (1396) صفحه 137-168
17 اندیشه آماد- معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی ج .ا.ا شماره 64، سال 17ام (1396) ص 87-102
18 مدیریت دولتی دوره 8، شماره 1 بهار 1395 (1395) صفحه 181-218
19 مدیریت سازمان های دولتی دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5) زمستان 1392 (1392) صفحه 135-161