علی اصغری صارم

صفحه نخست /علی اصغری صارم
علي اصغري صارم
نام و نام خانوادگی علی اصغری صارم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده مدیریت وحسابداری رزن / گروه مدیریت-رزن
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Management and Production Engineering Review 10 (1) (2019) 69–82
2 مدیریت دولتی پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397 (1397) پذیرفته شده ، انتشار
3
British Journal of Nursing 28 (2019) 30-37
4 عیار پژوهش در علوم انسانی سال ششم، شماره 1 (پیاپی 11)، بهار و تابستان 1394 1 (1397) 19-38
5 اندیشه آماد- معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی ج .ا.ا شماره 64، سال 17ام (1396) ص 87-102