نقشه سایت

صفحه نخست /نقشه سایت
Skip Navigation Links.
Collapse صفحه نخستصفحه نخست
Collapse شوراهای پژوهشیشوراهای پژوهشی
Collapse شورای پژوهشی دانشگاهشورای پژوهشی دانشگاه
شورای ارتباط با صنعت
Collapse شورای پژوهشی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوندشورای پژوهشی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند
شورای گروه مهندسی صنایع و علوم پایه- نهاوند
شورای گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی -نهاوند
شورای گروه مهندسی کشاورزی و گیاهان دارویی -نهاوند
شورای گروه علوم انسانی -نهاوند
شورای کمیته اخلاق در پژوهش
Collapse معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاهمعاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه
Expand کمیته ترفیع دانشگاهکمیته ترفیع دانشگاه
شورای اتاق فکر پژوهشی
کارگروه علم سنجی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری رزنشورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری رزن
شورای گروه حسابداری -رزن
شورای گروه مدیریت رزن
شورای تایید نهایی
شورای کارشناسان پژوهشی
Collapse شورای تخصیصشورای تخصیص
Expand مدیر پژوهشیمدیر پژوهشی
شورای پرداخت گرنت
کارگروه استانی شاعا
شورای مدیران حوزه معاونت پژوهشی و فناوری
Collapse شورای پژوهشی دانشکده فنی کبودرآهنگشورای پژوهشی دانشکده فنی کبودرآهنگ
شورای گروه مهندسی شهرسازی
گروه مهندسی عمران -کبودرآهنگ
شورای نشریات علمی دانشگاه
شورای مرکز نشر دانشگاه
Collapse شورای پژوهشی دانشکده هنر و معماریشورای پژوهشی دانشکده هنر و معماری
شورای گروه طراحی شهری
شورای گروه معماری
شورای گروه باستانشناسی
شورای گروه گرافیک - هنرهای تجسمی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده کشاورزیشورای پژوهشی دانشکده کشاورزی
شورای گروه زراعت و اصلاح نباتات
شورای گروه گیاه پزشکی
شورای گروه باغبانی
شورای گروه ترویج و آموزش کشاورزی
شورای گروه خاکشناسی
شورای گروه مهندسی بیوسیستم
شورای گروه مهندسی آب
شورای گروه علوم دامی
شورای گروه اقتصاد کشاورزی
شورای گروه بیوتکنولوژی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسیشورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی
شورای گروه عمران
شورای گروه مکانیک
شورای گروه مهندسی صنایع
شورای گروه مهندسی برق
شورای گروه کامپیوتر - نرم افزار
شورای گروه مهندسی علم مواد
Collapse شورای پژوهشی دانشکده فنی تویسرکانشورای پژوهشی دانشکده فنی تویسرکان
شورای گروه مهندسی صنایع غذایی تویسرکان
شورای گروه مهندسی صنایع-تویسرکان
Collapse شورای پژوهشی دانشکده علوم پایهشورای پژوهشی دانشکده علوم پایه
شورای گروه فیزیک
شورای گروه ریاضی
شورای گروه زمین شناسی
شورای گروه زیست شناسی
شورای گروه آمار
Collapse شورای پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعیشورای پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی
شورای گروه اقتصاد
شورای گروه علوم اجتماعی
شورای گروه روانشناسی
شورای گروه حسابداری
شورای گروه علوم سیاسی
شورای گروه مدیریت
Collapse شورای پژوهشی دانشکده صنایع غذایی بهارشورای پژوهشی دانشکده صنایع غذایی بهار
شورای گروه صنایع غذایی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده شیمیشورای پژوهشی دانشکده شیمی
شورای گروه شیمی آلی
شورای گروه شیمی تجزیه
شورای گروه شیمی کاربردی
شورای گروه شیمی فیزیک
شورای گروه شیمی معدنی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیشورای پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شورای گروه تربیت بدنی
شورای گروه مدیریت ورزشی
شورای گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
شورای گروه فیزیولوژی ورزشی
شورای گروه بیومکانیک ورزشی
شورای گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش
Collapse شورای پژوهشی دانشکده پیرادامپزشکیشورای پژوهشی دانشکده پیرادامپزشکی
شورای گروه علوم درمانگاهی
شورای گروه پاتوبیولوژی
شورای گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانیشورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی
شورای گروه ایران شناسی
شورای گروه زبان و ادبیات فرانسه
شورای گروه فرهنگ و زبانهای باستان
شورای گروه زبان انگلیسی
شورای گروه علوم تربیتی
شورای گروه زبان و ادبیات فارسی
شورای گروه زبان و ادبیات عرب
شورای گروه حقوق
شورای گروه الهیات
شورای گروه معارف اسلامی
شورای گروه زبانشناسی همگانی
Collapse گروه‌های آموزشیگروه‌های آموزشی
Collapse دانشگاه بوعلی سینادانشگاه بوعلی سینا
Collapse مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوندمجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند
گروه علوم انسانی -نهاوند
گروه مهندسی کشاورزی و گیاهان دارویی - نهاوند
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی -نهاوند
گروه مهندسی صنایع و علوم پایه -نهاوند
Collapse دانشکده مدیریت وحسابداری رزندانشکده مدیریت وحسابداری رزن
گروه مدیریت-رزن
گروه حسابداری - رزن
Collapse دانشکده فنی تویسرکاندانشکده فنی تویسرکان
گروه مهندسی فناوری اطلاعات -تویسرکان
گروه مهندسی صنایع غذایی -تویسرکان
گروه مهندسی صنایع - تویسرکان
Collapse دانشکده فنی کبودرآهنگدانشکده فنی کبودرآهنگ
گروه مهندسی شهرسازی
گروه مهندسی عمران - کبودرآهنگ
Collapse دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی
گروه ایران شناسی
گروه زبان و ادبیات فرانسه
گروه زبانشناسی همگانی
گروه معارف اسلامی
گروه الهیات
گروه حقوق
گروه زبان و ادبیات عرب
گروه زبان و ادبیات فارسی
گروه علوم تربیتی
گروه زبان انگلیسی
گروه زبانهای خارجی
گروه فرهنگ و زبانهای باستان
Collapse دانشکده پیرادامپزشکیدانشکده پیرادامپزشکی
گروه دامپزشکی
گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
گروه پاتوبیولوژی
گروه علوم درمانگاهی
Collapse دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه مدیریت ورزشی
گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
گروه فیزیولوژی ورزشی
گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش
گروه بیومکانیک ورزشی
گروه تربیت بدنی
Collapse دانشکده شیمیدانشکده شیمی
گروه شیمی معدنی
گروه شیمی فیزیک
گروه شیمی کاربردی
گروه شیمی تجزیه
گروه شیمی آلی
Collapse دانشکده صنایع غذایی بهاردانشکده صنایع غذایی بهار
گروه مهندسی صنایع غذایی - بهار
Collapse دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعیدانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی
گروه مدیریت
گروه علوم سیاسی
گروه حسابداری
گروه روانشناسی
گروه علوم اجتماعی
گروه اقتصاد
Collapse دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایه
گروه آمار
گروه زیست شناسی
گروه زمین شناسی
گروه ریاضی
گروه فیزیک
Collapse دانشکده فنی و مهندسیدانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی علم مواد
گروه کامپیوتر - نرم افزار
گروه مهندسی برق
گروه مهندسی صنایع
گروه مکانیک
گروه عمران
Collapse دانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزی
گروه بیوتکنولوژی
گروه اقتصاد کشاورزی
گروه علوم دامی
گروه مهندسی آب
گروه مهندسی بیوسیستم
گروه خاکشناسی
گروه ترویج و آموزش کشاورزی
گروه باغبانی
گروه گیاه پزشکی
گروه زراعت و اصلاح نباتات
Collapse دانشکده هنر و معماریدانشکده هنر و معماری
گروه نقاشی و طراحی صنعتی
گروه گرافیک - هنرهای تجسمی
گروه باستانشناسی
گروه معماری
گروه طراحی شهری
فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
تماس با ما
بایگانی خبرها