شوراهای پژوهشی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی

شوراهای پژوهشی، نهادهای تصمیم گیرنده در مورد سیاست‌ها و اولویت‌های دانشگاه هستند. این شوراها دارای یک ساختار سلسله‌مراتبی‌اند که در رأس آن‌ها "شورای پژوهشی دانشگاه" قرار دارد؛ و دیگر شوراها، مانند: شوراهای پژوهشی دانشکده‌ها، و ... به نوعی، زیر مجموعه آن می‌باشند.

Skip Navigation Links.
Collapse شورای پژوهشی دانشگاهشورای پژوهشی دانشگاه
Collapse شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانیشورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی
شورای گروه زبانشناسی همگانی
شورای گروه معارف اسلامی
شورای گروه الهیات
شورای گروه حقوق
شورای گروه زبان و ادبیات عرب
شورای گروه زبان و ادبیات فارسی
شورای گروه علوم تربیتی
شورای گروه زبان انگلیسی
شورای گروه زبان و ادبیات فرانسه
Collapse شورای پژوهشی دانشکده پیرادامپزشکیشورای پژوهشی دانشکده پیرادامپزشکی
شورای گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
شورای گروه پاتوبیولوژی
شورای گروه علوم درمانگاهی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیشورای پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شورای گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش
شورای گروه بیومکانیک ورزشی
شورای گروه فیزیولوژی ورزشی
شورای گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
شورای گروه مدیریت ورزشی
شورای گروه تربیت بدنی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده شیمیشورای پژوهشی دانشکده شیمی
شورای گروه شیمی معدنی
شورای گروه شیمی فیزیک
شورای گروه شیمی کاربردی
شورای گروه شیمی تجزیه
شورای گروه شیمی آلی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده صنایع غذایی بهارشورای پژوهشی دانشکده صنایع غذایی بهار
شورای گروه صنایع غذایی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعیشورای پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی
شورای گروه مدیریت
شورای گروه علوم سیاسی
شورای گروه حسابداری
شورای گروه روانشناسی
شورای گروه علوم اجتماعی
شورای گروه اقتصاد
Collapse شورای پژوهشی دانشکده علوم پایهشورای پژوهشی دانشکده علوم پایه
شورای گروه آمار
شورای گروه زیست شناسی
شورای گروه زمین شناسی
شورای گروه ریاضی
شورای گروه فیزیک
Collapse شورای پژوهشی دانشکده فنی تویسرکانشورای پژوهشی دانشکده فنی تویسرکان
شورای گروه مهندسی صنایع-تویسرکان
Collapse شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسیشورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی
شورای گروه مهندسی علم مواد
شورای گروه کامپیوتر - نرم افزار
شورای گروه مهندسی برق
شورای گروه مهندسی صنایع
شورای گروه مکانیک
شورای گروه عمران
Collapse شورای پژوهشی دانشکده کشاورزیشورای پژوهشی دانشکده کشاورزی
شورای گروه بیوتکنولوژی
شورای گروه اقتصاد کشاورزی
شورای گروه علوم دامی
شورای گروه مهندسی آب
شورای گروه مهندسی بیوسیستم
شورای گروه خاکشناسی
شورای گروه ترویج و آموزش کشاورزی
شورای گروه باغبانی
شورای گروه گیاه پزشکی
شورای گروه زراعت و اصلاح نباتات
Collapse شورای پژوهشی دانشکده هنر و معماریشورای پژوهشی دانشکده هنر و معماری
شورای گروه گرافیک - هنرهای تجسمی
شورای گروه باستانشناسی
شورای گروه معماری
شورای گروه طراحی شهری
شورای مرکز نشر دانشگاه
شورای نشریات علمی دانشگاه
Collapse شورای پژوهشی دانشکده فنی کبودرآهنگشورای پژوهشی دانشکده فنی کبودرآهنگ
شورای گروه مهندسی شهرسازی
شورای مدیران حوزه معاونت پژوهشی و فناوری
کارگروه استانی شاعا
Collapse شورای تخصیصشورای تخصیص
شورای پرداخت گرنت
Collapse مدیر پژوهشیمدیر پژوهشی
معاون پژوهش و فن آوری
شورای کارشناسان پژوهشی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری رزنشورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری رزن
شورای گروه مدیریت رزن