آرش قربانی چقامارانی

صفحه نخست /آرش قربانی چقامارانی
آرش قرباني چقاماراني
نام و نام خانوادگی آرش قربانی چقامارانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی آلی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی آلی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ACS Combinatorial Science 22 (2020) 902-909
2
ChemistrySelect 5 (2020) 15130-15136
3
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 34 (2020) 1-16
4
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 34 (2020) 1-14
5
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 34 (2020) 1-10
6
SYNTHETIC METALS 263 (2020) 116362-...
7
MOLECULES 25 (2020) 1-21
8
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 46 (2020) 1941-1953
9
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 44 (2020) 3717-3727
10
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 44 (2020) 2919-2929
11
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 17 (2020) 59-65