سیداحسان حسینی دوست

صفحه نخست /سیداحسان حسینی دوست
سيداحسان حسيني دوست
نام و نام خانوادگی سیداحسان حسینی دوست
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد (اقتصادسنجی)
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Environmental Energy and Economic Research 4 (2020) 250-261
2 راهبرد اقتصادی 24 (1399) 35-60
3 مطالعات و سیاست های اقتصادی 20 (1398) 127-160
4 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 32 (1398) 129-159
5 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 32 (1398) 129-159
6 مطالعات و سیاست های اقتصادی 15 (2) (1398) 1-11
7
Iranian Economic Review 23 (2019) 209-234
8
Iranian Economic Review 24 (2019) 723-741
9
International Journal of Asia-Pacific Studies Vol. 14, No. 2 (2018) 61-78
10
Journal of the Knowledge Economy DOI: 10.1007/s13132-016-0431-3 (2016) 1-15
11 سیاست های مالی و اقتصادی سال سوم شماره 12 (1394) 125-148
12 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم، شماره 73 (1394) 153-178
13 حسابداری مالی 16 (1391) 82-111
14 فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی 3 (1389) 311-329