علیرضا تقی پور

صفحه نخست /علیرضا تقی پور
نام و نام خانوادگی علیرضا تقی پور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق
تحصیلات دکترای تخصصی / حقوق جزا و جرم شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دانش حقوق عمومی 24 (1398) 1-18
2 پژوهش حقوق کیفری 27 (1397) 257-285
3 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 5 (1397) 311-336
4 پژوهشنامه حقوق کیفری 17 (1397) 61-88
5 پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی - پژوهشکده حقوقی شهر دانش 10 (1396) 101-125
6 فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی 73-74 (1396) 21-44
7 مجله حقوقی دادگستری 99 (1396) 59-83
8 فصلنامه علمی –پژوهشی اخلاق زیستی 21 (1395) 177-199
9 مجله مطالعات حقوق تطبیقی 2 (1395) 493-510
10 پژوهشنامه حقوق کیفری 13 (1395) 23-45
11 آموزه های حقوق کیفری شماره 9 (1394) 75-99
12 پژوهشنامه نهج البلاغه 5 (1393) 125-140
13 پژوهشنامه نهج البلاغه 3 (1392) 55-66