محسن خضری

صفحه نخست /محسن خضری
محسن خضري
نام و نام خانوادگی محسن خضری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم اقتصادی -اقتصاد پولی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نظریه های کاربردی اقتصاد 6(4) (1398) 251-274
2
Global Journal of Emerging Market Economies 11 (2019) 65-79
3
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research 53 (2019) 315-329
4
Iranian Economic Review 23 (2019) 209-234
5
Money and Economy 12(4) (2019) 120-142
6 اقتصاد مقداری 15 (1397) 113-134
7
Environmental Energy and Economic Research 2 (2018) 207-217
8 فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی سال هفتم، شماره 67 (1396) 315-341
9
International Journal of Applied Business and Economic Research Volume 16 (2018) 231-238
10 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال پنجم شماره 19 (1395) 83-107
11 فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی شماره 57 (1394) 193-228
12 مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه سال نهم شماره 2 (1394) 25-46
13 فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی شماره 57 (1394) 193-228
14 تحقیقات مالی - دانشگاه تهران دورة 17 ، شمارة 1 (1394) 59-82
15 بورس اوراق بهادار شماره 28 (1393) 135-160