اسداله نقدی

صفحه نخست /اسداله نقدی
اسداله نقدي
نام و نام خانوادگی اسداله نقدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه علوم اجتماعی
تحصیلات دکترای تخصصی / جامعه شناسی شهری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Health Care for Women International 40 (2019) 1212-1228
2 مسائل اجتماعی ایران سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1398) (1398) 81-99
3 پژوهش های جامعه شناسی معاصر سال 8 شماره 14 (1398) 53-73
4 تحقیقات کیفی در علوم سلامت سال8 ش 1 (1398) 1-45
5 جامعه شناسی کاربردی سال بیست و نهم، شماره پیاپی )27 ،)شماره چهارم، زمس (1397) 182-198
6
Journal of Architecture and Urbanism 43 (2019) 1-13
7
Weather and Climate Extremes 21 (2018) 52-64
8 مطالعات جامعه شناختی شهری شماره 26 (1397) سال هشتم بهار 1397 ش
9 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره6 شماره2 (1396) 285-306
10 هفت حصار 18 (1395) 53-68
11 مدیریت منابع انسانی در ورزش 2 (1395) 137-150
12 مطالعات جامعه شناختی شهری 18 (1395) 23-52
13 فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال 6 شماره 1 (1395) 135-160
14 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، (1394) صفحه 455-475
15 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره چهارم شماره2 (1394) 219 -247
16 زن در فرهنگ و هنر دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، (1394) 461-470
17 توسعه اجتماعی دوره 9 ش 4 (1394) 7-26
18 مطالعات جامعه شناختی شهری سال 5 ش 14 (1394) 103-122
19 زن در فرهنگ و هنر دوره 6 شماره 4 (1393) 460 تا 471
20 مطالعات و تحقیقات اجنماعی در ایران 3 (1393) 141-163
21 توسعه روستایی شماره 2 (1392) 78-94
22 (3) 9 (2014) 67-96
23 فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه (4) 2 (1392) 31-54
24 پژوهش های جامعه شناسی معاصر (1) 2 (1392) 153-173
25 مطالعات جامعه شناختی ایران- دانشگاه آزاد اسلامی تهران شماره 4 (1392)
26 (24) شماره1-پیاپی49 (2013) 137-152
27 شماره 32 (2013) 187-205
28 مطالعات جامعه شناختی جوانان (3) 7 (1391) 57-80
29 مطالعات توسعه اجتماعی ایران شماره 3 (1391) 39-52
30 دوره 13- شماره 34 و35 (2012) 9-28
31 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (2) 5 (1391) 65-81
32 برنامه ریزی منطقه ای سال 2 ش 5 (1391) 65-82
33 مطالعات جامعه شناختی شهری شماره 1 (1390) 125-146
34 زن در توسعه و سیاست دوره 9ش1 (1390) 147-163
35 پژوهش جوانان،فرهنگ و جامعه شماره پنجم (1389) 1-27
36
مطالعات توسعه اجتماعی ایران شماره 2 (1389) 0-0
37 مجله علوم پزشکی کرمان شماره 4 (1389) 131-156
38 بررسی مسایل اجتماعی ایران دوره1 ش3 (1389) 145-166
39
Asian Social Science vol6 issue11 (2010) 196-205
40 رفاه اجتماعی شماره 36 (1389) 215-235
41 فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی - واحد شوشتر شماره 8 (1389) 191-212
42 علوم اجتماعی شماره 7 (1388) 145-156
43 رفاه اجتماعی شماره 20 (1385) 213-233