علی اصغر سپاهی گرو

صفحه نخست /علی اصغر سپاهی گرو
علي اصغر سپاهي گرو
نام و نام خانوادگی علی اصغر سپاهی گرو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی-پترولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 زمین شناسی اقتصادی 12 (1399) 269-297
2 پترولوژی 43 (1399) 85-110
3 علوم زمین 118 (1399) 225-240
4
MINERALOGY AND PETROLOGY 114 (2020) 501-513
5
Geopersia 10 (2020) 367-380
6
ISLAND ARC 29 (2020) 1-23
7
GEOLOGICAL MAGAZINE 157 (2020) 1499-1525
8 زمین شناسی ایران 14 (1399) 1-15
9 نشریه علوم دانشگاه خوارزمی 6 (1399) 183-200
10 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 28 (1399) 17-36
11 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 28 (1399) 37-50
12
Geopersia 9 (2019) 265-277
13 پترولوژی 38 (1398) 1-28
14 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 27 (1398) 31-46
15
International Journal of Image and Data Fusion 10 (2019) 300-326
16 علوم زمین بیست و هشتم-شماره 110 (1397) 68-78
17
INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW ISSN: 0020-6814 (Print) 1938-2839 (Online) Journal (2018) https://doi.org/10.1
18
Arabian Journal of Geosciences 11:9 (2018) 202-222
19 پترولوژی 33 (1397) 165-190
20
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES 107 (2018) 1059-1096
21 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 26 (1397) 3-18
22 پترولوژی دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، (1396) صفحه 105-126
23 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 25/4 زمستان 96 (1396) 775-786
24 بلورشناسی و کانی شناسی ایران سال 23- شماره 1 (1396) 153-166
25 پترولوژی 29 (1396) 75-88
26 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 21 (1396) 103-113
27 بلورشناسی و کانی شناسی ایران بیست و پنجم (1396) 295-310
28 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 24 (1395) 503-514
29 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 20 (1395) 175-164
30 پترولوژی 26 (1395) 79-98
31
Arabian Journal of Geosciences 9 (2016) 619
32 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 24 (1395) 19-32
33 پترولوژی 23 (1394) 44-27
34 پژوهش های حفاظت آب و خاک جلد 22 شماره 2 (1394) 1-20
35
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 10.1007/s10064-015-0787-9 (2015) 10.1007/s10064-015-0
36
ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 1 (2015) 1-11
37 پترولوژی 21 (1394) 157-176
38 علوم زمین سال 24، شماره 95 (1394) 95-104
39
NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN 192/1 (2015) 85-99
40
ENGINEERING GEOLOGY 185 (2015) 43–51
41
مجله بلورشناسی و کانی شناسی 22/3 (1393) 445-458
42 مجله بلورشناسی و کانی شناسی 37/2 (1393) 495-506
43 پترولوژی 19 (1393) 67-86
44 آب و خاک 28 (1393) 606-616
45
Geochronometria 41/3 (2014) 207-215
46 دانش زراعت س21-ش1 (1393) 97-106
47 مجله بلورشناسی و کانی شناسی 000 (1393) 000
48 پترولوژی 000 (1393) 000
49
GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL 37 no 2 (2014) 1-13
50
ENGINEERING GEOLOGY 169 (2014) 80-90
51 دانش زراعت س21- ش2 (1392) 253-266
52 مجله بلورشناسی و کانی شناسی 21 (2) (1392) 253-266
53
نشریه زمین شناسی ژئوتکنیک 9 (1392) 187-200
54 دانش زراعت س21-ش1 (1392) 133-150
55 پترولوژی 4 (13) (1392) 1-18
56
JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES 39 (2010) 668-683
57 علوم زمین 11 (1388) 17-26