علیرضا نوریان

صفحه نخست /علیرضا نوریان
نام و نام خانوادگی علیرضا نوریان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه پاتوبیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / پاتولوژی دامپزشکی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
ApicoWplexa virtual meeings series - Switzerland, Bern - October 13 - 12, 2020
2
چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران - ایران، ارومیه - 17 تا 19 مهر 1398
3
چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران - ایران، ارومیه - 17 تا 19 مهر 1398
4 سومین کنگره ملی طب حیوانات همراه - ایران، تهران - 11 تا 13 مهر 1398
5 چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی - ایران، شهرکرد - 10 تا 12 اردیبهشت 1398
6 اولین کنگره ملی انگل شناسی و بیماریهای مشترک انسان و دام - ایران، تهران - 22 اردیبهشت تا 23 آبان 1397
7 اولین کنگره ملی انگل شناسی و بیماریهای مشترک انسان و دام - ایران، تهران - 22 اردیبهشت تا 23 آبان 1397
8 اولین کنگره ملی انگل شناسی و بیماریهای مشترک انسان و دام - ایران، تهران - 22 اردیبهشت تا 23 آبان 1397
9 دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین - ایران، تهران - 11 تا 13 بهمن 1396
10 دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین - ایران، تهران - 11 تا 13 بهمن 1396
11 دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین - ایران، تهران - 11 تا 13 بهمن 1396
12 هفتمین کنگره علوم دامی ایران - ایران، کرج - 17 و 18 شهریور 1395
13
هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی - ایران، تهران - 02 تا 04 شهریور 1395
14 اولین کنگره بین المللی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ - ایران، شیراز - 15 تا 17 اردیبهشت 1395
15 نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران - ایران، تبریز - 05 تا 07 آبان 1394