علی محمدی

صفحه نخست /علی محمدی
علي محمدي
نام و نام خانوادگی علی محمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی شمیز (1398) 26
2 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی شمیز (1398) 20 صفحه از یک تا بیس
3 پژوهش زبان و ادبیات فارسی شمیز (1398) 26
4 مطالعات زبانی بلاغی شمیز (1397) 31 صفحه
5 شعر پژوهی شمیز (1397) از 151 تا 174
6 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) شمیز (1396) 113 تا 137
7 پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی شمیز (1396) 49 تا 70
8 کهن نامه ادب پارسی شمیز (1396) از 109 تا 140. سی و
9 پژوهش زبان و ادبیات فارسی شمیز (1396) از 45 تا 70
10 فرهنگ و ادبیات عامه شمیز (1396) از 133 تا 154
11 کهن نامه ادب پارسی شمیز (1396) از 25 تا 47
12 پژوهش ادبیات معاصر جهان شمیز (1395) از 403 تا 429
13 ادبیات پارسی معاصر - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شمیز (1395) از صفحه 77 تا 97
14 فنون ادبی شمیز (1395) از 15 تا 32
15 زبان و ادب فارسی دانشگاه تهران شمیز (1395) از 77 تا 92
16 پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی شمیز (1394) از 163 تا 176
17 مطالعات عرفانی - دانشگاه کاشان شمیز (1394) از 5 تا 28
18 کهن نامه ادب پارسی شمیز (1394) از 125 تا 156؛ 31 صف
19 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی شمیز (1394) 17
20 آینه میراث شمیز (1393) از 211 تا 237
21 جستارهای ادبی شمیز (1393) از 87 تا 122؛ 35 صفح
22 دوفصلنامه ادبیات حماسی شمیز (1393) 19
23 ادب پژوهی شمیز (1393) 25
24 ادب فارسی شمیز (1392) 28
25 ادبیات پارسی معاصر - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شمیز (1392) 33
26 فصلنامه زبان و ادبیات فارسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی (ادبیات معاصر) دانشگاه ارومیه شمیز (1392) 33
27 (5) 1-پیاپی 8 (2013) 53-68
28 (3)5 (2013) 205-تا آخر
29 ادب و عرفان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان) (4) 14 (1392) 11-25
30 پژوهش های سلولی و مولکولی (10) ش2- پیاپی 51 (1391)
31 فصلنامه علمی تخصصی دانشگاه آزاداسلامی شمیز (1391) 12
32 (3) 6 (2012)
33 فنآوری تولیدات گیاهی (10)18 (1391) 121-144
34 تست 26 (1391)
35 5 (2012)
36 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی شمیز (1391) 32
37 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی شمیز (1390) 15
38 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی شمیز (1390) 26
39 ادب فارسی دوره 1- ش 7و8 (1390) 89-120
40 ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 3 (5) (2011)
41 (3) 3 (2011)
42 شعر پژوهی شمیز (1390) 20
43 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی شمیز (1390) از 111 تا 134 23 صفح
44 پژوهش زبان و ادبیات فارسی - (1390) 29
45 کتاب ماه کلیات - (1390) 11
46 عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) شمیز (1390) 17
47 سبک شناسی نظم و نثر فارسی شمیز (1390) 19
48 فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی شمیز (1389) 38
49 جستارهای ادبی شمیز (1389) 27
50 سبک شناسی نظم و نثر فارسی شمیز (1388) 23
51 پژوهش زبان و ادبیات فارسی شمیز (1388) 25
52 آینه میراث شمیز (1388) 19
53 متن پژوهی ادبی شمیز (1388) 22
54 ادب فارسی شمیز (1388) 21
55 فصلنامه زبان و ادبیات فارسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی (ادبیات معاصر) دانشگاه ارومیه شمیز (1386) 23