محمدحسن فطرس

صفحه نخست /محمدحسن فطرس
محمدحسن فطرس
نام و نام خانوادگی محمدحسن فطرس
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 ویراستاری --- 1394