محمدحسن فطرس

صفحه نخست /محمدحسن فطرس
محمدحسن فطرس
نام و نام خانوادگی محمدحسن فطرس
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 رفاه اجتماعی دوره 18، شماره 71 (1397) 45-83
2 مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره 13 شماره 2 (1397) 71-100
3 اقتصاد پولی مالی 16 (1397) 1-20
4 اقتصاد مقداری 15 (1397) 113-134
5 فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی جلد 14 شماره 58 (1397) 89-116
6
Scientific Annals of Economics and Business 65 (4) (2018) 459-475
7 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دوره 7، شماره 27 (1397) 195-215
8 رفاه اجتماعی شماره 69دوره 18 (1397) 165-227
9 پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هفتم، شماره 25 (1397) 95-125
10 رشد فناوری سال 14 شماره 54 (1397) 1-9
11 پژوهش های پولی و بانکی سال 11 شماره 35 (1397) 99-124
12 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره 8 شماره 30 (1397) 55-66
13 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دوره 6، شماره 24 (1396) 49-73
14 رفاه اجتماعی دوره 17 شماره 67 (1396) 109-134
15 زن در توسعه و سیاست دوره 15، شماره 3 (1396) 311-325
16
اقتصاد مقداری دوره 14 شماره 2 (1396) 1-24
17 سیاست های راهبردی و کلان دوره 4، شماره 16، زمستان 1395 (1396) 90-114
18 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره 7، شماره 27 (1396) 45-64
19 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دوره 6 شماره 22 (1396) 171-195
20
International Journal of Business and Development Studies Volume 9, Issue 2, Winter 2017 (2017) 139-161
21 فصلنامه الکترونیک ایران سال بیست و سوم، شماره 47 (1395) 67-98
22 پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم - شماره 3 (1395) 67-86
23 اقتصاد پولی مالی سال 23 شماره 12 (1395) 111-134
24 پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره 5، بهار18، بهار 1395، (1395) صفحه 147-177
25 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 25 (1395) 61-80
26 مدلسازی اقتصادی سال6 شماره 24 (1395) 7-40
27 تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره 8 شماره 2 (1395) 133-155
28 سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دوره 4 شماره 10 (1395) 9-42
29 نظریه های کاربردی اقتصاد دوره 3، شماره 1 (1395) صفحه 59-88
30 اقتصاد پولی مالی جلد 22 شماره 10 (1394) 1-21
31 سیاست های مالی و اقتصادی سال سوم شماره 12 (1394) 125-148
32 سیاست های مالی و اقتصادی جلد 3 شماره 9 (1394) 7-36
33 اقتصاد مقداری دوره 10 شماره 4 (1394) 685-706
34 پژوهش های پولی و بانکی سال 7 شماره 22 (1394) 615-633
35 اقتصاد منابع طبیعی (دانشکده علوم اداری و اقتصاد سابق ) - دانشگاه اصفهان سال 4 شماره 1 (7) (1394) 16- 1
36 فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی سال 12شماره 46 (1394) 61-87
37 تحقیقات اقتصادی دورۀ 50 ،شمارۀ 3 (1394) 685-706
38 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دوره 4 شماره 14 (1394) 113-139
39 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 4(2) (1394) 21-34
40 اقتصاد مقداری دوره 12 ، شماره 2 (1394) 1-21
41 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره 5 شماره 19 (1394) 73-94
42 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم، شماره 73 (1394) 153-178
43 دوماهنامه مجله اقتصادی سال چهاردهم، شماره 11-12، بهمن و اسفند 1393 (1393) 77-92
44 پژوهشنامه اقتصاد کلان سال نهم، شماره ی 18، نیمه دوم 1393 (1393) 127-150
45 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال سوم، شماره 12، زمستان 1393 (1393) 183-201
46 اقتصاد پولی مالی سال 21، شماره 8، پاییز و زمستان 93 (1393) 1-29
47 مطالعات و سیاست های اقتصادی سال دهم، شماره 2 (پیاپی 102)، پاییز و زمستان 1393 (1393) 95-114
48 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 45(4) (1393) 651-661
49 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال پنجم، شماره 17، زمستان 93 (1393) 91-108
50 دوماهنامه مجله اقتصادی سال چهاردهم، شماره 7-8، مهر و آبان 1393 (1393) 5-16
51 سیاست های راهبردی و کلان دوره 2، شماره 7، پاییز 1393 (1393) 23-42
52 فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی سال دهم، شماره 41، تابستان 93 (1393) 131-152
53 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال سوم،شماره 10، تابستان 93 (1393) 127-144
54 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال سوم، شماره 9، بهار 1393 (1393) 133-149
55 سیاست های مالی و اقتصادی سال دوم، شماره 5، بهار 1393 (1393) 61-72
56 راهبرد اقتصادی 2 (6) (1392) 173-191
57 روستا و توسعه 16 (3) (1392) 43-58
58 (2013)
59 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 2 (6) (1392) 83-64
60 تحقیقات مدل سازی اقتصادی 12 (1392) 29-49
61 س2- ش5 (2013) 103-119
62 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 2 (5) (1392) 103-119
63
International Journal of Basic Sciences & Applied Research 2 (12) (2013) 991-999
64
International Journal of Basic Sciences & Applied Research 2 (12) (2013) 991-999
65 روستا و توسعه س16- ش3 (1391) 43-58