پرویز فتاحی

صفحه نخست /پرویز فتاحی
پرويز فتاحي
نام و نام خانوادگی پرویز فتاحی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه بوعلی همدان، گروه مهندسی صنایع
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING 1 (2016) 1
2
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING Volume 40, Issues 7–8 (2016) 4323–4340
3
Journal of Industrial and Systems Engineering 9(1) (2016) 79-91
4
International Journal of Supply and Operations Management 2(4) (2016) 1079-1101
5
International Journal of Engineering 29(2) (2016) 211-221
6
International Journal of Industrial Engineering مهندسی صنایع - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 11 (1394) 375-389
7
APPLIED SOFT COMPUTING 32 (2015) 211-223
8
international journal of production reserach 53 (2015) 944-968
9
Journal of Optimization in Industrial Engineering 18 (2015) 13-26
10
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING 28 (2015) 470-487
11
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 77 (2015) 51-66
12
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH Volume 132, Issue 2 (2015) 551-563
13 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید 4 (1393) 39-53
14
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 78 (2015) 1-18
15 بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 25 (1393) 344-363
16
Journal of Industrial and Systems Engineering 7 (2014) 1-20
17
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY 65 (2014) 1580-1592
18
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 73 (2014) 601-611
19 مهندسی صنایع و مدیریت 30 (1393) 59-67
20
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 38 (2014) 119-134
21
International Journal of Industrial Engineering and Production Research 25 (2014) 1-12
22
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 72 (2014) 119-133
23 مهندسی و مدیریت کیفیت 3 (2) (1392) 89-101
24
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY Volume 65, Issue 9 (2013) 1363-1370