علی اصغر سپاهی گرو

صفحه نخست /علی اصغر سپاهی گرو
علي اصغر سپاهي گرو
نام و نام خانوادگی علی اصغر سپاهی گرو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی-پترولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 سیزدهمین همایش ملی و اولین همایش بینالمللی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران - ایران، خرم آباد - 17 و 18 شهریور 1400
2 دوازدهمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران - ایران، همدان - 12 شهریور 1399
3 دوازدهمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران - ایران، همدان - 12 شهریور 1399
4 دوازدهمین همایش ملی تخضضی زمین شناسی دانشگاه پیام نور - ایران، قزوین - 02 و 03 بهمن 1398
5 بیست و ششمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران - ایران، قزوین - 03 و 04 بهمن 1397
6 بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - ایران، قم - 23 و 24 آبان 1397
7 بیست و پنجمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران - ایران، یزد - 04 و 05 بهمن 1396
8 چهارمین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران - ایران، همدان - 20 و 21 شهریور 1396
9 چهارمین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران - ایران، همدان - 20 و 21 شهریور 1396
10 سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین - ایران، تهران - 03 و 04 اسفند 1395
11 سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین - ایران، تهران - 03 و 04 اسفند 1395
12 بیست و چهارمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران - ایران، شاهرود - 06 و 07 بهمن 1395
13 بیست و چهارمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران - ایران، شاهرود - 06 و 07 بهمن 1395
14 همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار - ایران، تهران - 24 و 25 آذر 1395
15 کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار ( آذر 95) - ایران، تهران - 24 آذر 1395
16 هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران - ایران، زنجان - 27 و 28 شهریور 1395
17 بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران- دامغان - ایران، دامغان - 07 و 08 بهمن 1394
18 بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران- دامغان - ایران، دامغان - 07 و 08 بهمن 1394
19 بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران- دامغان - ایران، دامغان - 07 و 08 بهمن 1394
20 بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران- دامغان - ایران، دامغان - 07 و 08 بهمن 1394
21 بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران- دامغان - ایران، دامغان - 07 و 08 بهمن 1394
22 بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران- دامغان - ایران، دامغان - 07 و 08 بهمن 1394
23 بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران- دامغان - ایران، دامغان - 07 و 08 بهمن 1394
24 کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار - ایران، میمه - 12 و 13 اسفند 1393
25 کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار - ایران، میمه - 12 و 13 اسفند 1393
26 بیست و دومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران. دانشگاه شیراز. - ایران، شیراز - 10 و 11 آبان 1393
27 بیست و دومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران. دانشگاه شیراز. - ایران، شیراز - 10 و 11 آبان 1393
28 بیست و دومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران. دانشگاه شیراز. - ایران، شیراز - 10 و 11 آبان 1393
29 بیست و دومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران. دانشگاه شیراز. - ایران، شیراز - 10 و 11 آبان 1393
30 هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور - ایران، 2 - 01 و 02 آبان 1393
31 همایش ملی علمی دانشجویان زمین شناسی - ایران، اصفهان - 01 و 02 آبان 1393
32
دومین کنگره بین المللی خطرات طبیعی و انسانی - رومانی، باکاو - 14 تا 17 خرداد 1393
33 سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین (با محور نجات دریاچه ارومیه) - ایران، 1 - 27 تا 30 بهمن 1392
34 هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - ایران، تهران - 07 تا 09 آبان 1392
35 هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - ایران، تهران - 07 تا 09 آبان 1392
36 پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران - ایران، مشهد - 20 و 21 شهریور 1392
37 اولین همایش زمین شناسی کاربردی ایران - ایران، دامغان - 06 تا 08 شهریور 1392
38 اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران - ایران، 2 - 05 و 06 شهریور 1392
39 پنجمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست - ایران، تهران - 16 اسفند 1389
40 پنجمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست - ایران، تهران - 16 اسفند 1389
41 پنجمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست - ایران، تهران - 16 اسفند 1389