علی اصغر سپاهی گرو

صفحه نخست /علی اصغر سپاهی گرو
علي اصغر سپاهي گرو
نام و نام خانوادگی علی اصغر سپاهی گرو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی-پترولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Geopersia 9 (2019) 265-277
2 پترولوژی 38 (1398) 1-28
3 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 27 (1398) 31-46
4
International Journal of Image and Data Fusion 10 (2019) 300-326
5 علوم زمین بیست و هشتم-شماره 110 (1397) 68-78
6
INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW ISSN: 0020-6814 (Print) 1938-2839 (Online) Journal (2018) https://doi.org/10.1
7
Arabian Journal of Geosciences 11:9 (2018) 202-222
8 پترولوژی 33 (1397) 165-190
9
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES 107 (2018) 1059-1096
10 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 26 (1397) 3-18
11 پترولوژی دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، (1396) صفحه 105-126
12 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 25/4 زمستان 96 (1396) 775-786
13 بلورشناسی و کانی شناسی ایران سال 23- شماره 1 (1396) 153-166
14 پترولوژی 29 (1396) 75-88
15 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 21 (1396) 103-113
16 بلورشناسی و کانی شناسی ایران بیست و پنجم (1396) 295-310
17 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 24 (1395) 503-514
18 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 20 (1395) 175-164
19 پترولوژی 26 (1395) 79-98
20
Arabian Journal of Geosciences 9 (2016) 619
21 بلورشناسی و کانی شناسی ایران 24 (1395) 19-32
22 پترولوژی 23 (1394) 44-27
23 پژوهش های حفاظت آب و خاک جلد 22 شماره 2 (1394) 1-20
24
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 10.1007/s10064-015-0787-9 (2015) 10.1007/s10064-015-0
25
ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 1 (2015) 1-11
26 پترولوژی 21 (1394) 157-176
27 علوم زمین سال 24، شماره 95 (1394) 95-104
28
NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN 192/1 (2015) 85-99
29
ENGINEERING GEOLOGY 185 (2015) 43–51
30
مجله بلورشناسی و کانی شناسی 22/3 (1393) 445-458
31 مجله بلورشناسی و کانی شناسی 37/2 (1393) 495-506
32 پترولوژی 19 (1393) 67-86
33 آب و خاک 28 (1393) 606-616
34
Geochronometria 41/3 (2014) 207-215
35 دانش زراعت س21-ش1 (1393) 97-106
36 مجله بلورشناسی و کانی شناسی 000 (1393) 000
37 پترولوژی 000 (1393) 000
38
GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL 37 no 2 (2014) 1-13
39
ENGINEERING GEOLOGY 169 (2014) 80-90
40 دانش زراعت س21- ش2 (1392) 253-266
41 مجله بلورشناسی و کانی شناسی 21 (2) (1392) 253-266
42
نشریه زمین شناسی ژئوتکنیک 9 (1392) 187-200
43 دانش زراعت س21-ش1 (1392) 133-150
44 پترولوژی 4 (13) (1392) 1-18
45
JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES 39 (2010) 668-683
46 علوم زمین 11 (1388) 17-26