سعید خدابخش

صفحه نخست /سعید خدابخش
سعيد خدابخش
نام و نام خانوادگی سعید خدابخش
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی- رسوب شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران - ایران، زنجان - 02 و 03 آبان 1397
2 سومین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران - ایران، تهران - 19 و 20 اردیبهشت 1396
3 دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه - ایران، اهواز - 29 دی تا 01 بهمن 1394
4 دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی - ایران، تهران - 29 مرداد 1394
5 سی وسومین گردهمایی ملی علوم زمین - ایران، تهران - 03 تا 05 اسفند 1393
6 نخستین همایش ملی رسوب شناسی ایران و اولین نشست تخصصی چینه شناسی ایران مرکزی - ایران، خوراسگان (اصفهان) - 10 و 11 دی 1393
7 نخستین همایش ملی رسوب شناسی ایران و اولین نشست تخصصی چینه شناسی ایران مرکزی - ایران، خوراسگان (اصفهان) - 10 و 11 دی 1393
8 نخستین همایش ملی رسوب شناسی ایران و اولین نشست تخصصی چینه شناسی ایران مرکزی - ایران، خوراسگان (اصفهان) - 10 و 11 دی 1393
9 نخستین همایش ملی رسوب شناسی ایران و اولین نشست تخصصی چینه شناسی ایران مرکزی - ایران، خوراسگان (اصفهان) - 10 و 11 دی 1393
10 نخستین همایش ملی رسوب شناسی ایران و اولین نشست تخصصی چینه شناسی ایران مرکزی - ایران، خوراسگان (اصفهان) - 10 و 11 دی 1393
11 هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - ایران، تهران - 03 و 04 دی 1393
12 سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین (با محور نجات دریاچه ارومیه) - ایران، 1 - 27 تا 30 بهمن 1392
13 سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین (با محور نجات دریاچه ارومیه) - ایران، 1 - 27 تا 30 بهمن 1392
14 سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین (با محور نجات دریاچه ارومیه) - ایران، 1 - 27 تا 30 بهمن 1392
15 سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین (با محور نجات دریاچه ارومیه) - ایران، 1 - 27 تا 30 بهمن 1392
16 هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - ایران، تهران - 07 تا 09 آبان 1392
17 هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - ایران، تهران - 07 تا 09 آبان 1392
18 هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - ایران، تهران - 07 تا 09 آبان 1392
19 هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - ایران، تهران - 07 تا 09 آبان 1392
20 هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - ایران، تهران - 07 تا 09 آبان 1392
21 شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - ایران، 2 - 14 تا 16 شهریور 1391
22 شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - ایران، 2 - 14 تا 16 شهریور 1391