داود جعفری سرشت

صفحه نخست /داود جعفری سرشت
نام و نام خانوادگی داود جعفری سرشت
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت مالی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Currents in Pharmacy Teaching and Learning 12 (2020) 671-679
2 اقتصاد و الگوسازی 38 (1398) 35-58
3 اقتصاد و بانکداری اسلامی 27 (1398) 157-173
4 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 90 (1398) 103-136
5 بورس اوراق بهادار 45 (1398) 95-117
6 اقتصاد و بانکداری اسلامی 23 (1397) 147-154
7 بورس اوراق بهادار 39 (1396) 49-69
8 پژوهش های مدیریت منابع انسانی 9 (1396) 51-75
9
بورس اوراق بهادار 34 (1394) 27-52
10
Mextesol Journal سیستم قابلیت پیوست ندارد (2014) 1-16
11
JOURNAL OF TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC AND ACADEMIC PURPOSES سیستم قابلیت پیوست ندارد (2014) 245-252
12
Asian Research Consortium Vol. 3, No. 11 (2013) 86-96
13
Asian Research Consortium Vol. 3, No. 11 (2013) 86-96