محمدرضا پژوهی الموتی

صفحه نخست /محمدرضا پژوهی الموتی
محمدرضا پژوهي الموتي
نام و نام خانوادگی محمدرضا پژوهی الموتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده پیرادامپزشکی / گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین همایش ملی ناهنجاریهای متابولیکی دام و طیور - ایران، زنجان - 22 آذر 1397
2 اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی - ایران، ارومیه - 14 و 15 شهریور 1397
3 اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی - ایران، ارومیه - 14 و 15 شهریور 1397
4 اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی - ایران، ارومیه - 14 و 15 شهریور 1397
5
هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران، شیراز - 22 تا 24 اردیبهشت 1397
6
هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی - ایران، شیراز - 22 تا 24 اردیبهشت 1397
7 دومین همایش و نمایشگاه روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی - ایران، تهران - 09 و 10 اسفند 1395
8 نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران - ایران، تهران - 06 تا 08 اردیبهشت 1395
9 نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران - ایران، تهران - 06 تا 08 اردیبهشت 1395
10 سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی - ایران، اصفهان - 18 تا 20 شهریور 1394
11 سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی - ایران، اصفهان - 18 تا 20 شهریور 1394
12 سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی - ایران، اصفهان - 18 تا 20 شهریور 1394
13 سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی - ایران، اصفهان - 18 تا 20 شهریور 1394
14
16th Congress on Reproductive Biomedicine and 10th Royan Nursing and Midwifery Seminar - Iran, Tehran - September 02 - 03, 2015
15
16th Congress on Reproductive Biomedicine and 10th Royan Nursing and Midwifery Seminar - Iran, Tehran - September 02 - 03, 2015
16
سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران - ایران، ارومیه - 01 تا 03 خرداد 1394
17
سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران - ایران، ارومیه - 01 تا 03 خرداد 1394
18
سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران - ایران، ارومیه - 01 تا 03 خرداد 1394
19 دومین همایش کشوری سلامت شیر - ایران، تهران - 03 و 04 اسفند 1393
20
سومین کنگره کلینیسین های دامهای بزرگ (ایکلاپ 2015) - ایران، تهران - 19 و 20 بهمن 1393
21 بیست و سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران 22 لغایت 26 دی ماه 93 - ایران، تهران - 22 تا 26 دی 1393
22 بیست و سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران 22 لغایت 26 دی ماه 93 - ایران، تهران - 22 تا 26 دی 1393
23 بیست و سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران 22 لغایت 26 دی ماه 93 - ایران، تهران - 22 تا 26 دی 1393
24 بیست و سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران 22 لغایت 26 دی ماه 93 - ایران، تهران - 22 تا 26 دی 1393
25 بیست و سومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران 22 لغایت 26 دی ماه 93 - ایران، تهران - 22 تا 26 دی 1393
26 نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران - ایران، ارومیه - 19 تا 21 شهریور 1393
27 نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران - ایران، ارومیه - 19 تا 21 شهریور 1393
28 بیست و دومین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران - ایران، گرگان - 08 و 09 شهریور 1393
29
پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران - ایران، تهران - 04 تا 06 شهریور 1393
30
پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران - ایران، تهران - 04 تا 06 شهریور 1393
31 دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا - ایران، تهران - 04 و 05 آذر 1392
32 دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا - ایران، تهران - 04 و 05 آذر 1392
33 کنگره پژوهشگران و نخبگان ایمنی غذا (از مزرعه تا سفره) - ایران، 2 - 30 بهمن 1391
34 همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا - ایران، 2 - 25 آبان 1391
35 همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا - ایران، 2 - 25 آبان 1391
36 همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا - ایران، 2 - 25 آبان 1391
37 همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا - ایران، 2 - 25 آبان 1391
38 هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران - ایران، تهران - 09 تا 11 اردیبهشت 1391
39 هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران - ایران، تهران - 09 تا 11 اردیبهشت 1391
40 نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی - ایران، قم - 01 اردیبهشت 1391
41 نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی - ایران، قم - 01 اردیبهشت 1391
42 نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی - ایران، قم - 01 اردیبهشت 1391
43 نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی - ایران، قم - 01 اردیبهشت 1391