حسن شمس

صفحه نخست /حسن شمس
نام و نام خانوادگی حسن شمس
شغل دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات فوق لیسانس / فیزیک - اتمی مولکولی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 کنفرانس فیزیک ایران - ایران، زاهدان - 17 تا 20 شهریور 1393
2
شانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران - ایران، 2 - 05 تا 07 شهریور 1393