رضا سلیمانی

صفحه نخست /رضا سلیمانی
رضا سليماني
نام و نام خانوادگی رضا سلیمانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه علوم سیاسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روابط بین الملل
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های سیاست اسلامی – پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق(ع) 12 (1396) 11-34
2 دانش سیاسی 25 (1396) 171-195
3 مطالعات انقلاب اسلامی - دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها 46 (1395) 165-142
4 پژوهشنامه انقلاب اسلامی 17 (1394) 21-37
5 جستارهای سیاسی معاصر 4 (1394) 115-129
6 سیاست جهانی 3 (1394) 169-197
7 پژوهش های انقلاب اسلامی 13 (1394) 83-110
8 پژوهشنامه انقلاب اسلامی 12 (1393) 99-114
9 س6- ش21 (2013) 27-48