سید احمد رضا موسوی زارع

صفحه نخست /سید احمد رضا موسوی زارع
نام و نام خانوادگی سید احمد رضا موسوی زارع
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه سید جمال الدین
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی آلی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
بیست و ششمین سمینار شیمی آلی دانشگاه زابل - ایران، زابل - 21 تا 23 اسفند 1397
2
بیستمین کنگره شیمی ایران - ایران، مشهد - 26 تا 28 تیر 1397
3 بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایرانیان - ایران، کردستان- سنندج - 17 تا 19 شهریور 1394
4 بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایرانیان - ایران، کردستان- سنندج - 17 تا 19 شهریور 1394
5 بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایرانیان - ایران، کردستان- سنندج - 17 تا 19 شهریور 1394
6 بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایرانیان - ایران، کردستان- سنندج - 17 تا 19 شهریور 1394
7 بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایرانیان - ایران، کردستان- سنندج - 17 تا 19 شهریور 1394