سید احمد رضا موسوی زارع

صفحه نخست /سید احمد رضا موسوی زارع
نام و نام خانوادگی سید احمد رضا موسوی زارع
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشگاه سید جمال الدین
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی آلی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1175 (2019) 428-438
2
ChemistrySelect 3 (2018) 12144-12149
3
Organic Chemistry Research 4 (2018) 43-57
4
Molecular Catalysis 449 (2018) 142-151
5
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 83 (2018) 3645–3650
6
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 15 (2018) 471–481
7
JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY 64 (2017) 1088-1095
8
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 14 (2017) 2187–2198
9 شیمی کاربردی 12 (1396) 197-208
10
JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY 64 (2017) 757-763
11
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 31 (2017) e3815
12
CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 95 (2017) 194–198
13
CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 95 (2017) 16–21
14
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 425 (2016) 217-228
15
RSC Advances 6 (2016) 89572
16
RSC Advances 6 (2016) 78881-78886
17
RSC Advances 6 (2016) 62460
18
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 30 (2016) 691-694
19
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 420 (2016) 246-253
20
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 42 (2016) 7305–7312
21
CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 94 (2016) 626–630
22
SYNLETT 16 (2016) 1682–1684
23
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 42 (2016) 6719–6732
24
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 42 (2016) 2365–2378
25
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 415 (2016) 144-150
26
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 5 (2015) 6168-6180
27
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 409 (2015) 216–226
28
APPLIED CATALYSIS A-GENERAL 505 (2015) 224–234
29
Scientia Iranica 22 (2015) 2254-2261
30
RSC Advances 5 (2015) 71402–71412
31
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 211 (2015) 373–380
32
CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 93 (2015) 1245–1248
33
RSC Advances 5 (2015) 45027–45037
34
JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY 62 (2015) 398-403
35
RSC Advances 5 (2015) 32933–32940
36
RSC Advances 5 (2015) 3917–3921
37
Iranian Journal of Catalysis 5 (2015) 269-273