مصطفی بنی اسدی

صفحه نخست /مصطفی بنی اسدی
نام و نام خانوادگی مصطفی بنی اسدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی - ایران، اهواز - 27 آذر 1398
2 همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی - ایران، اهواز - 27 آذر 1398
3 دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی - ایران، جیرفت - 15 اسفند 1397 - ایران، جیرفت - 15 اسفند 1397
4 دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی - ایران، جیرفت - 15 اسفند 1397 - ایران، جیرفت - 15 اسفند 1397