مصطفی بنی اسدی

صفحه نخست /مصطفی بنی اسدی
نام و نام خانوادگی مصطفی بنی اسدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله علمی شیلات ایران 5 (1398) 57-67
2 اقتصاد کشاورزی و توسعه 26(103) (1397) 239-272
3 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 26(3) (1397) 393-405
4 اقتصاد کشاورزی و توسعه 26(102) (1397) 165-194
5 تحقیقات اقتصاد کشاورزی 10(1) (1397) 65-86
6 اقتصاد کشاورزی 11(3) (1396) 111-129
7
APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 14(4) (2016) 683-696.