مرتضی ملکی

صفحه نخست /مرتضی ملکی
نام و نام خانوادگی مرتضی ملکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
تحصیلات دکترای تخصصی / معماری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
نهمین انجمن بین المللی سیاست های رشد و حفاظت شهری در مسیر آسیایی-اروپایی (جاده ابریشم) - روسیه، سامارا - 17 تا 23 مهر 1396