عرفان دژبند

صفحه نخست /عرفان دژبند
نام و نام خانوادگی عرفان دژبند
شغل دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا / دانشجو
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
5th International Conference on Milimeter-Wave and Terahertz Technoligies - IRAN, Tehran - December 18 - 20, 2018
2
کنفرانس بین المللی مدارات مجتمع و سیستم ها - چین، چنگدو - 14 تا 17 شهریور 1396