پریسا دهخدا

صفحه نخست /پریسا دهخدا
نام و نام خانوادگی پریسا دهخدا
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / امیرکبیر
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES 117 (2018) 356-363
2
IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES 65 (2017) 2711 - 2718
3
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 58 (2016) 1064 - 1071
4
Applied Computational Electromagnetics Society Journal 29 (2014) 428-435