مهدی حمزه هویدا

صفحه نخست /مهدی حمزه هویدا
مهدي حمزه هويدا
نام و نام خانوادگی مهدی حمزه هویدا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند / گروه علوم انسانی -نهاوند
تحصیلات دکترای تخصصی / حقوق خصوصی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 10 شماره 19 (1397) 329-358
2 مطالعات فقه و حقوق اسلامی 10 (1393) 191-210