امید ایمان طلب

صفحه نخست /امید ایمان طلب
اميد ايمان طلب
نام و نام خانوادگی امید ایمان طلب
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد ومتالوژِی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Surfaces and Interfaces 21 (2020) 100721-...
2
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 8 (2020) 904-921
3
Journal of Asian Ceramic Societies 8 (2020) 460-469
4
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA 30 (2020) 944-957
5
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 12 (2020) 107-127
6
Materials Research Express 6 (2019) 126426
7
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 28 (2019) 1456-1468
8
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE 54 (2019) 777-790
9 مواد و فناوریهای پیشرفته 7 (1397) 35-42
10
Materials Research Express 5 (2018) 106401
11
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 10 (2018) 805-814
12
Materials Research Express 5 (2018) 076504
13
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 765 (2018) 826-834
14
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 739 (2018) 918-925
15
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 26 (2017) 2739-2749
16
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 723 (2017) 856-865
17
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 26 (2017) 1634-1646
18
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 47 (2016) 3684-3693
19
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 25 (2016) 697-703
20
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 650 (2016) 8-14
21
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 24 (2015) 2579-2585
22
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 7 (2015) 210-219
23
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 632 (2015) 48-52