امید ایمان طلب

صفحه نخست /امید ایمان طلب
اميد ايمان طلب
نام و نام خانوادگی امید ایمان طلب
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد ومتالوژِی
وبسایت
پست الکترونیک