مجتبی روستایی

صفحه نخست /مجتبی روستایی
نام و نام خانوادگی مجتبی روستایی
شغل دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات فوق لیسانس / فیزیک - اتمی مولکولی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش سیستم های بس ذره ای 8 (1393) 31-38