خلیل زابلی

صفحه نخست /خلیل زابلی
نام و نام خانوادگی خلیل زابلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم دامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های علوم دامی ایران 12 (1399) 467-479
2 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان هشتم (1399) 45-62
3 علوم و صنایع غذایی ایران 99 (1399) 10
4 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 4 (1398) 1-15
5 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 121 (1397) 15-26
6 پژوهش های علوم دامی ایران 10-4 (1397) 463-476
7 تحقیقات تولیدات دامی 7-2 (1397) 69-82
8 پژوهش های علوم دامی 28(1) (1397) 77 - 92
9 پژوهش های علوم دامی ایران 10-1 (1397) 35-46
10 پژوهش های علوم دامی ایران 9 (1396) 314-327
11
SMALL RUMINANT RESEARCH 146 (2017) 13-22
12 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 5 (1396) 101-116
13 تحقیقات تولیدات دامی 1 (1396) 39-51
14 تحقیقات تولیدات دامی 4 (1395) 79-91
15 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 4 (1395) 117-134
16 تحقیقات تولیدات دامی 3 (1395) 35-47
17 پژوهش های علوم دامی 26 (1395) 45-57
18 تحقیقات تولیدات دامی سال 4، شماره 2 (1394) 39-55