خلیل زابلی

صفحه نخست /خلیل زابلی
نام و نام خانوادگی خلیل زابلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم دامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 4 (1398) 1-15
2 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 121 (1397) 15-26
3 پژوهش های علوم دامی ایران 10-4 (1397) 463-476
4 تحقیقات تولیدات دامی 7-2 (1397) 69-82
5 پژوهش های علوم دامی 28(1) (1397) 77 - 92
6 پژوهش های علوم دامی ایران 10-1 (1397) 35-46
7 پژوهش های علوم دامی ایران 9 (1396) 314-327
8
SMALL RUMINANT RESEARCH 146 (2017) 13-22
9 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 5 (1396) 101-116
10 تحقیقات تولیدات دامی 1 (1396) 39-51
11 تحقیقات تولیدات دامی 4 (1395) 79-91
12 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 4 (1395) 117-134
13 تحقیقات تولیدات دامی 3 (1395) 35-47
14 پژوهش های علوم دامی 26 (1395) 45-57
15 تحقیقات تولیدات دامی سال 4، شماره 2 (1394) 39-55