مجتبی حیدری

صفحه نخست /مجتبی حیدری
نام و نام خانوادگی مجتبی حیدری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مکانیک سنگ ایران دوره اول شماره 4 (1398) 51-61
2
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES Volume 119, July 2019 (2019) Pages 72-80
3
Environmental Earth Sciences 78 (2019) 297
4
Geopersia 8 (2018) 143-156
5
Periodica Polytechnica-Civil Engineering 62 (2018) 0-0
6
Environmental Earth Sciences 76 (2017) DOI 10.1007/s12665-0
7
Geotechnical and Geological Engineering 1 (2017) DOI 10.1007/s10706-0
8 زمین شناسی مهندسی 11 (1396) 135-156
9 Geopersia 7 (2017) 103-116
10
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 145 (2017) 28-41
11 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 21 (1396) 103-113
12
JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE 25 (2017) 41-55
13 زمین شناسی کاربردی پیشرفته 19 (1395) 23-33
14
Geotechnical and Geological Engineering 34 (2016) 121-136
15
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 75 (2016) DOI 10.1007/s10064-0
16
Journal of the Indian Society of Remote Sensing 44(2) (2016) 253-268
17
Geopersia 6 (2016) 35-43
18
ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 49 (2016) 2609-2621
19
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 10.1007/s10064-015-0787-9 (2015) 10.1007/s10064-015-0
20
ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 1 (2015) 1-11
21
Earth Sciences Research Journal 19 (2015) 147 - 152
22
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 74 (2015) 5181–5190
23
Environmental Earth Sciences 74 (2015) 5181-5190
24
Geotechnical and Geological Engineering 33 (2015) 1017–1030
25
Arabian Journal of Geosciences 10.1007/s12517-015-1894-4 (2015) 10.1007/s12517-015-1
26
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES 77 (2015) 89-96
27
Geopersia Geopersia 5 (2), (2015) 177-187
28
ENGINEERING GEOLOGY 185 (2015) 43–51
29 رسوب شناسی کاربردی 3 (1393) 48-61
30
Journal of Engineering Geology 183 (2014) 332-334
31 نشریه زمین شناسی ژئوتکنیک 4 (1), 2014 (1393) 289-300
32
ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 47 (2014) 785–790
33 مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران . (1393) .
34
GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL 37 no 2 (2014) 1-13
35
ENGINEERING GEOLOGY 169 (2014) 80-90
36 زمین شناسی مهندسی 7 (1392) 1811-1832
37 زمین شناسی کاربردی پیشرفته 8 (1392) 21-33
38
ENGINEERING GEOLOGY 166 (2013) 65–73
39
نشریه زمین شناسی ژئوتکنیک 9 (1392) 187-200
40
ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 46 (2013) 1091–1101
41
CARBONATES AND EVAPORITES 27 (2012) 291-297
42 زمین شناسی مهندسی 5 (1391) 1251-1268
43
Journal of Engineering Geology 131-132 (2012) 11-18
44
Environmental Earth Sciences DOI 10.1007/s12665-012-1602-6 (2012) DOI 10.1007/s12665-0