غلامرضا خانلری

صفحه نخست /غلامرضا خانلری
نام و نام خانوادگی غلامرضا خانلری
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Geopersia 8 (2018) 143-156
2 زمین شناسی مهندسی 11 (1396) 135-156
3 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 21 (1396) 103-113
4
ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 49 (2016) 2609-2621
5 زمین شناسی مهندسی 9 (1394) 2917-2938
6 زمین شناسی مهندسی 3 (1394) 1
7
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 10.1007/s10064-015-0787-9 (2015) 10.1007/s10064-015-0
8
ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 1 (2015) 1-11
9
Earth Sciences Research Journal 19 (2015) 147 - 152
10
Environmental Earth Sciences 74 (2015) 5181-5190
11
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 74 (2015) 5181–5190
12
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES 77 (2015) 89-96
13
ENGINEERING GEOLOGY 185 (2015) 43–51
14
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 10.1007/s10064-014-0691-8 (2014) 1287-1300
15
Journal of Engineering Geology 183 (2014) 332-334
16
Arabian Journal of Geosciences 10.1007/s12517-014-1653-y (2014) 5991-6001
17
ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 47 (2014) 785–790
18 مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران . (1393) .
19
Arabian Journal of Geosciences 8 (2014) 3089-3102
20
ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 10.1007/s00603-014-0576-y (2014) 1287-1300
21
GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL 37 no 2 (2014) 1-13
22
ENGINEERING GEOLOGY 169 (2014) 80-90
23 زمین شناسی مهندسی 7 (1392) 1811-1832
24
زمین شناسی مهندسی 8 (1392) 2003-2020
25
نشریه زمین شناسی ژئوتکنیک 9 (1392) 187-200
26
Journal of Engineering Geology 131-132 (2012) 11-18
27
Journal of Engineering Geology 82 (2005) 119– 126