حمیدرضا کرمی

صفحه نخست /حمیدرضا کرمی
نام و نام خانوادگی حمیدرضا کرمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق مخابرات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS 68 (2021) 654-662
2
IEEE Letters on Electromagnetic Compatibility Practice and Applications 2 (2020) 106-110
3
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 62 (2020) 2512-2519
4
IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION 27 (2020) 2203-2205
5
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 62 (2020) 1889-1892
6
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 62 (2020) 2156-2163
7
IEEE Access 8 (2020) 147507 - 147515
8
INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS 33 (2020) 1-13
9
Applied Sciences-Basel 10 (2020) 1-15
10
SENSORS 20 (2020) 1-15
11 مواد و فناوریهای پیشرفته 8 (1398) 9-17
12
JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY 88 (2020) 102473-...
13
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 62 (2020) 298-298
14
Journal of Computational Electronics 18 (2019) 1236-1242
15
Scientific Reports 9 (2019) 1-14
16
مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر سابق) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3 (1398) 63-76
17
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 61 (2019) 409-418
18 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره 49 شماره 1 (1398) 143 - 151
19
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 27 (2019) 46-57
20
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 60 (2018) 2019 - 2024
21
Journal of Computational Electronics 17 (2018) 5
22
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 60 (2018) 899 - 906
23
SOLID STATE SCIENCES 83 (2018) 90-98
24
SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES 117 (2018) 356-363
25
IET Signal Processing 12 (2018) 320-326
26
OPTICS COMMUNICATIONS 396 (2017) 267-274
27
Applied Computational Electromagnetics Society Journal Vol 32, Issue 3 (2017) 256-261
28
IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES 65 (2017) 2711 - 2718
29
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 59 (2017) 1505 - 1513
30
Atmosphere 7 (2016) 1-13
31
IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION MAGAZINE 64 (2016) 4336 - 4342
32
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 58 (2016) 1064 - 1071
33
Universal Journal of Electrical and Electronic Engineering 1 (2015) 5
34
NEURAL NETWORKS 71 (2015) 172-181
35
IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES 63 (2015) 99-106
36
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 56 (2014) 8
37
Applied Computational Electromagnetics Society Journal 29 (2014) 428-435