میثم زرین فر

صفحه نخست /میثم زرین فر
نام و نام خانوادگی میثم زرین فر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی کبودرآهنگ / مهندسی عمران - کبودرآهنگ
تحصیلات دکترای تخصصی / عمران
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 4 (2013) 271-283
2
Electronic Journal of Geotechnical Engineering 18 (2013) 5453-5472
3
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) آسیایی مهندسی عمران - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 1 (1389) 1-25