امیر دارائی گرمه خانی

صفحه نخست /امیر دارائی گرمه خانی
امير دارائي گرمه خاني
نام و نام خانوادگی امیر دارائی گرمه خانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی تویسرکان / گروه مهندسی صنایع غذایی -تویسرکان
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی صنایع غذایی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک