امیر دارائی گرمه خانی

صفحه نخست /امیر دارائی گرمه خانی
امير دارائي گرمه خاني
نام و نام خانوادگی امیر دارائی گرمه خانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی تویسرکان / گروه مهندسی صنایع غذایی -تویسرکان
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی صنایع غذایی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 255 (2019) 50-60
2
LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 102 (2019) 80-88
3 علوم و فنون بسته بندی (36)9 (1397) 70-80
4
Food Science & Nutrition 7 (2019) 907-917
5 بهداشت مواد غذایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 8:4(32) (1397) 67-84
6 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 13(4) (1397) 75-88
7 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: عوامل مختلفی بر کیفیت و میزان روغن جذ (1397) 67-79
8 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 13 (1397) 103-114
9 علوم و صنایع غذایی ایران 15 (1397) 63-71
10
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 17(3) (2018) 231-241
11
journal of agricaltural science and technology 19 (2017) 1527-1537
12 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال دوازدهم، شماره 3، پاییز 1396 (1396) 55-64
13
Quality Assurance and Safety of Crops & Foods 9(2) (2017) 161-169
14 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران دوره 12، شماره 1 (1396) 99-108
15
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION DOI: 10.1111/jfpp.13209 (2017) 1-9
16
Journal of Essential Oil Bearing Plants 19(3) (2016) 734-742
17
MINERVA BIOTECNOLOGICA 27(4) (2015) 159-162
18
Food Science & Nutrition 3(5) (2015) 370–375
19
Food Science & Nutrition 3(4) (2015) 355–361
20
Food Science & Nutrition 3(4) (2015) 349–354
21
International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Science 4(7) (2015) 4891-4897
22
MINERVA BIOTECNOLOGICA 27(2) (2015) 71-75
23
MINERVA BIOTECNOLOGICA 27(1) (2015) 1-9
24
MINERVA BIOTECNOLOGICA 27(1) (2015) 21-28
25
MINERVA BIOTECNOLOGICA 27(1) (2015) 37-42
26
MINERVA BIOTECNOLOGICA 27(1) (2015) 55-61
27 پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران (پژوهش های علوم گیاهی) 3(35) (1393) 1-11
28
MINERVA BIOTECNOLOGICA 26(4) (2014) 241-246
29
Quality Assurance and Safety of Crops & Foods 6(4) (2014) 431-438
30 نوآوری در علوم و فناوری غذایی 1(B) (1393) 179-184
31
Quality Assurance and Safety of Crops & Foods 6(2) (2014) 191-199
32
Quality Assurance and Safety of Crops & Foods 6(2) (2014) 201-214
33
Journal of Essential Oil Bearing Plants 17(6) (2014) 1181-1186