امیر دارائی گرمه خانی

صفحه نخست /امیر دارائی گرمه خانی
امير دارائي گرمه خاني
نام و نام خانوادگی امیر دارائی گرمه خانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی تویسرکان / گروه مهندسی صنایع غذایی -تویسرکان
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی صنایع غذایی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 فاطمه خاقانی عباسعلی ساری امیر دارائی گرمه خانی 1398/11/30
2 سیده زهرا مهری نژادچوبری عباسعلی ساری امیر دارائی گرمه خانی 1398/11/06
3 شاهو فتاحی مصطفی ملکی امیر دارائی گرمه خانی 1398/09/30
4 حدیث کهریزی عباسعلی ساری --- 1398/06/31
5 فریبا شعبانیان عباسعلی ساری --- 1397/11/10
6 مهناز شعبانیان عباسعلی ساری --- 1397/07/09
7 ملیحه موسوی علی حشمتی مهدی طاهری 1397/05/22
8 زهرا راستیان عباسعلی ساری --- 1396/10/09
9 مهسا اقبالیان راد عباسعلی ساری --- 1395/11/25
10 علیرضا شهروسوند امیر دارائی گرمه خانی --- 1395/06/28
11 احمد پیرحیاتی امیر دارائی گرمه خانی عباس میرزاخانی 1395/06/28
12 فاطمه اسکندری مهدی شریفانی امیر دارائی گرمه خانی 1394/06/31