اشرف گوهری اردبیلی

صفحه نخست /اشرف گوهری اردبیلی
اشرف گوهري اردبيلي
نام و نام خانوادگی اشرف گوهری اردبیلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده صنایع غذایی بهار / گروه مهندسی صنایع غذایی - بهار
تحصیلات دکترای تخصصی / صنایع غذایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم و صنایع غذایی ایران 17(109) (1399) 129-142
2 نوآوری در علوم و فناوری غذایی دوره 10، شماره 4 (1397) 151-160
3 پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران جلد 14، شماره 4 (1397) 585-600
4 Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology سابقه و هدف: عوامل مختلفی بر کیفیت و میزان روغن جذ (2018) 67-79
5 علوم و صنایع غذایی ایران 70 (1396) 315-323
6 علوم و صنایع غذایی ایران 69 (14) (1396) 105-114
7 Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology دوره 12، شماره 1 (2017) 99-108
8
International Food Research Journal volume 23, no 3 (2016) 928-933
9 علوم و صنایع غذایی ایران دوره 13، شماره 54 (1395) 145-153
10
Current Nutrition and Food Science 12 (2016) 1-8
11
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION Volume41, Issue1 (2016) 1-13
12
Quality Assurance and Safety of Crops & Foods volume7, number 4 (2015) 413-421
13 پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 4 (1394) 233-246