محمدرضا یوسف زاده چوسری

صفحه نخست /محمدرضا یوسف زاده چوسری
نام و نام خانوادگی محمدرضا یوسف زاده چوسری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی - ایران، تهران - 29 بهمن 1398
2 اولین همایش ملی اخلاق علمی واخلاق کاربردی و با محوریت اندیشه های دانشمند حکیم شیخ الرئیس - ایران، همدان - 02 شهریور 1398
3 یازدهمین همایش ملی آموزش - ایران، تهران - 12 اردیبهشت 1398
4 پنجمین همایش ملی روانشناسی مدرسه - ایران، تهران - 28 بهمن 1397
5 پنجمین همایش ملی روانشناسی مدرسه - ایران، تهران - 28 بهمن 1397
6 شانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران - ایران، مازندران - 23 و 24 آبان 1397
7 شانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران - ایران، مازندران - 23 و 24 آبان 1397
8 ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات آموزش و پرورش - ایران، تهران - 28 و 29 اسفند 1396
9 پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران - ایران، تهران - 16 و 17 اسفند 1396
10 پانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران - ایران، تهران - 16 و 17 اسفند 1396
11 اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی - ایران، خرم آباد - 02 و 03 آذر 1396
12 اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی - ایران، خرم آباد - 02 و 03 آذر 1396
13 سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران - ایران، تهران - 08 تیر 1396
14 سومین همایش بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی ف حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - ایران، شیراز - 20 آبان 1395
15 همایش ملی فرهنگ و برنامه درسی - ایران، همدان - 10 و 11 شهریور 1395
16 همایش ملی فرهنگ و برنامه درسی - ایران، همدان - 10 و 11 شهریور 1395
17 اولین همایش ملی بومی سازی برنامه درسی؛ چیستی و چگونگی - ایران، تهران - 03 خرداد 1395
18 سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی - ایران، تهران - 07 و 08 اردیبهشت 1395
19 سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی - ایران، تهران - 07 و 08 اردیبهشت 1395
20 سومین همایش علمی- پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - ایران، تهران - 17 بهمن 1394
21 سومین همایش علمی- پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران - ایران، تهران - 17 بهمن 1394
22 سیزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - ایران، تهران - 31 اردیبهشت 1394
23 اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی - ایران، اصفهان - 30 مهر تا 01 آبان 1393
24 اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی - ایران، اصفهان - 30 مهر تا 01 آبان 1393
25 اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی - ایران، اصفهان - 30 مهر تا 01 آبان 1393
26 اولین کنفرانس بین المللی کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی - ایران، اصفهان - 30 مهر تا 01 آبان 1393
27 دومین همایش ملی روانشناسی تربیتی - ایران، تهران - 01 خرداد 1393
28 دومین همایش ملی روانشناسی تربیتی - ایران، تهران - 01 خرداد 1393
29 همایش ملی جایگاه پژوهش تربیتی در نظام آموزشی ایران ، چالشها و فرصتها - ایران، ملایر - 18 اردیبهشت 1393
30 همایش ملی جایگاه پژوهش تربیتی در نظام آموزشی ایران ، چالشها و فرصتها - ایران، ملایر - 18 اردیبهشت 1393
31 سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال - 17 اردیبهشت. . - ایران، 1 - 17 اردیبهشت 1393
32 اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404 - ایران، . - 06 خرداد 1391
33 اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404 - ایران، . - 06 خرداد 1391
34 دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی - ایران، همدان - 26 اردیبهشت 1391
35 دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی - ایران، همدان - 26 اردیبهشت 1391
36 اولین همایش ملی پلیس، فرهنگ، نظم و امنیت - ایران، 2 - 02 آذر 1390
37 اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی - ایران، سنندج - 28 و 29 اردیبهشت 1390
38 سومین همایش ملی آموزش - ایران، 2 - 28 و 29 اردیبهشت 1390