محمدرضا یوسف زاده چوسری

صفحه نخست /محمدرضا یوسف زاده چوسری
نام و نام خانوادگی محمدرضا یوسف زاده چوسری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی 23(4) (1398) 647-670
2 دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی 14(7) (1398) 319-356
3 راهبردهای شناختی در یادگیری 7(13) (1398) 119-132
4 دانشنامه ایرانی برنامه درسی 1 (1398) 1-8
5 فرهنگ در دانشگاه اسلامی 9 (1398) 341-362
6
Journal of clinical research in paramedical science 8 (2019) 1-5
7
Health in Emergencies And Disasters Quarterly 5(1) (2019) 5-12
8
Indian journal of medical ethics 4(1) (2019) 14-20
9
journal of education and health promotion 8 (2019) 1-5
10 پژوهشنامه نهج البلاغه 24 (1397) 105-120
11 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 6 (1397) 114-121
12 مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی شماره 4 پیاپی 9 (1397) 153-182
13 پژوهش در برنامه ریزی درسی 59 (1397) 151-165
14 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی سال هشتم شماره 23 (1397) 81-116
15 تربیت اسلامی 27 (1397) 1-21
16 اندیشه های نوین تربیتی دوره 14 ، شماره 2 (1397) 221-227
17 فرهنگ در دانشگاه اسلامی 26 (1397) 71--88
18 پژوهشهای برنامه درسی - دانشگاه شیراز - با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران دوره هفتم شماره 1 (1396) 118-143
19 پژوهش های اطلاعاتی و جنایی – دانشگاه علوم انتظامی سال دوازدهم شماره دوم (1396) 49-72
20 مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال بیست و یکم شماره دوم پیاپی 71 (1396) 283-299
21 دانشنامه ایرانی برنامه درسی اول (1396) 1-5
22 انتظام اجتماعی - دانشگاه علوم انتظامی - با همکاری دانشگاه های دیگر سال نهم شماره اول (1396) 23-46
23 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی سال دهم شماره دوم (1396) 133-140
24 پژوهشنامه نهج البلاغه 4 (1395) 1-13
25 راهبردهای شناختی در یادگیری 7 (1395) 127-138
26 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 205-305
27 دانشنامه ایرانی برنامه درسی 1 (1395) 1-8
28 پژوهش در برنامه ریزی درسی 45 (1394) 29-41
29 دانشنامه ایرانی برنامه درسی 1 (1394) 1-6
30 علوم تربیتی 2 (1393) 252-231
31 آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد 20 (1393) 163-178
32 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی 22 (1393) 65-67
33 آموزش در علوم انتظامی سوم (1393) 157-176
34 آموزش در علوم انتظامی 4 (1393) 45-74
35 پژوهش در برنامه ریزی درسی 18 (1393) 93-107
36 روانشناسی مدرسه دوره ی 3، شماره1، بهار 93 (1393) 131-145
37
Procedia - Social and Behavioral Sciences 116 (2014) 2357-2359
38 پژوهش علوم انسانی 15 (1393) 31-39
39
International Journal of Psychology and Behavioral Research 1 (2014) 403-407
40
International Journal of Management and Humanity Sciences 3 (2014) 3973-3981
41
Journal of Social Issues & Humanities 7 (2014) 2345-2633
42
Journal of Social Issues & Humanities 2 (2014) 87-90
43 تدریس پژوهی 2 (1392) 15-23
44 یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی س10- ش10 پیاپی 37 (1392) 46-57
45 س4- ش2 (2013) 168-184
46 پژوهش علوم انسانی 33 (1392) 105-115
47 دو فصلنامه علمی -پژوهشی دین و ارتباطات 43 (1392) 43-65
48 سیاست علم و فناوری سال پنجم شماره 3 (1392) 57-85
49 توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی 27 (1392) 33-60
50 دوره 2- شماره 2 (2013)
51 دوره2- ش1 (2013) 59-76
52 دوره 1- ش1 (2012)
53 ویژنامه،س13- ش2 (2012)
54 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره 19- ش1 (1391)
55 پژوهش علوم انسانی س12- ش29 (1390)
56 س18- دوره جدید (2011)
57 پژوهش علوم انسانی س11- ش28 (1389)
58 س3- ش2 (2010)
59 پژوهش علوم انسانی س10- ش26 (1388)