محمدرضا یوسف زاده چوسری

صفحه نخست /محمدرضا یوسف زاده چوسری
نام و نام خانوادگی محمدرضا یوسف زاده چوسری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 صدیقه کاظم پور محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1398/12/11
2 ویدا غلامی محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1398/10/17
3 مینا زارعی محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1398/06/30
4 موسی آداک محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1397/11/16
5 مریم دادار محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1397/11/09
6 سیده عطیه قوامی همدانی محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1397/11/07
7 مریم رضوانیان محمدرضا یوسف زاده چوسری افشین افضلی 1397/11/07
8 الهام رضایی راسخ محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1397/10/16
9 مژگان موسوی محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1397/10/16
10 عاطفه احمدوندکهریزی فخرالسادات نصیری ولیک بنی محمدرضا یوسف زاده چوسری 1397/09/11
11 طاهره خزاعی ابوالقاسم یعقوبی محمدرضا یوسف زاده چوسری 1397/04/20
12 زینب حمیدی فراهانی ابوالقاسم یعقوبی محمدرضا یوسف زاده چوسری 1397/04/20
13 مرتضی شاه مرادی محمدرضا یوسف زاده چوسری فرهاد سراجی 1396/10/27
14 داود میرزایی فر یحیی معروفی مائین بلاغ محمدرضا یوسف زاده چوسری 1396/10/27
15 محمد یوسفی گل محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1396/10/10
16 رحمان پاریاد احمد سلحشوری محمدرضا یوسف زاده چوسری 1396/09/29
17 سمانه یادگاری محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1396/07/12
18 فائزه دهنوی محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1396/07/11
19 آرزو کمری مرام محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1395/11/19
20 فاطمه شمس محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1395/10/05
21 فریدون گلزارخجسته محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1395/07/12
22 مینا نوری موحد محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1395/03/11
23 میثم نعمتی خرام محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1394/10/09
24 سمیه غلامی محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1394/10/09
25 حلیمه شاهرخی محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1394/10/05
26 طاهره حسینی محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1394/08/12
27 جواد هوشدار محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1394/06/11
28 رضوان فاتحی محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1393/07/12
29 آزاده مرادی ابوالقاسم یعقوبی محمدرضا یوسف زاده چوسری 1393/07/08
30 خدیجه بساطی محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1393/07/06
31 اعظم بهرامی اسعد محمدرضا یوسف زاده چوسری --- 1393/07/01
32 زهرا کرمی یحیی معروفی مائین بلاغ محمدرضا یوسف زاده چوسری 1392/07/09
33 مریم هوشمندی شجاع محمدرضا یوسف زاده چوسری یحیی معروفی مائین بلاغ 1392/07/08
34 لادن بهروج فرهاد سراجی محمدرضا یوسف زاده چوسری 1392/07/03
35 سارا خداویسی فرهاد سراجی محمدرضا یوسف زاده چوسری 1392/07/03
36 اعظم جلالی فرزام محمدرضا یوسف زاده چوسری فرهاد سراجی 1392/07/01
37 پریسا آذریون منصور خوشخویی قدرت اله نیازی 1392/06/31
38 اصغر جمشیدی خورشیدی محمدرضا یوسف زاده چوسری منصور خوشخویی 1392/04/18
39 مهوش کاکاوندی پیرسرابی محمدرضا یوسف زاده چوسری کرم سیاوشی 1392/04/18
40 صدف ایمانی ابوالقاسم یعقوبی محمدرضا یوسف زاده چوسری 1392/04/15
41 مینا رمضانی منصور خوشخویی محمدرضا یوسف زاده چوسری 1391/12/23
42 محسن منیری فر منصور خوشخویی محمدرضا یوسف زاده چوسری 1391/12/08
43 مصطفی کریمی احمد سلحشوری محمدرضا یوسف زاده چوسری 1391/11/16
44 حامد سوری احمد سلحشوری محمدرضا یوسف زاده چوسری 1391/11/14
45 شهرام پور آذین احمد سلحشوری محمدرضا یوسف زاده چوسری 1391/07/12
46 معصومه خنکدار طارسی احمد سلحشوری محمدرضا یوسف زاده چوسری 1391/07/09
47 بهنام زارعی دارابخانی احمد سلحشوری محمدرضا یوسف زاده چوسری 1391/07/01
48 قاسم راهی محمدرضا یوسف زاده چوسری احمد سلحشوری 1391/04/25
49 اعظم معتمدی محمدرضا یوسف زاده چوسری یحیی معروفی مائین بلاغ 1391/04/25