محمدرضا یوسف زاده چوسری

صفحه نخست /محمدرضا یوسف زاده چوسری
نام و نام خانوادگی محمدرضا یوسف زاده چوسری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی 14(7) (1398) 319-356
2 دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی 14 (1398) 320-355
3 راهبردهای شناختی در یادگیری 7(13) (1398) 119-132
4 فرهنگ در دانشگاه اسلامی 9 (1398) 341-362
5 پژوهشنامه نهج البلاغه 24 (1397) 105-120
6 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 6 (1397) 114-121
7 مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی شماره 4 پیاپی 9 (1397) 153-182
8 پژوهش در برنامه ریزی درسی 59 (1397) 151-165
9 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی سال هشتم شماره 23 (1397) 81-116
10 تربیت اسلامی 27 (1397) 1-21
11 اندیشه های نوین تربیتی دوره 14 ، شماره 2 (1397) 221-227
12 فرهنگ در دانشگاه اسلامی 26 (1397) 71--88
13 پژوهشهای برنامه درسی - دانشگاه شیراز - با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران دوره هفتم شماره 1 (1396) 118-143
14 پژوهش های اطلاعاتی و جنایی – دانشگاه علوم انتظامی سال دوازدهم شماره دوم (1396) 49-72
15 مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال بیست و یکم شماره دوم پیاپی 71 (1396) 283-299
16 دانشنامه ایرانی برنامه درسی اول (1396) 1-5
17 انتظام اجتماعی - دانشگاه علوم انتظامی - با همکاری دانشگاه های دیگر سال نهم شماره اول (1396) 23-46
18 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی سال دهم شماره دوم (1396) 133-140
19 پژوهشنامه نهج البلاغه 4 (1395) 1-13
20 راهبردهای شناختی در یادگیری 7 (1395) 127-138
21 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 9 (1395) 205-305
22 دانشنامه ایرانی برنامه درسی 1 (1395) 1-8
23 پژوهش در برنامه ریزی درسی 45 (1394) 29-41
24 دانشنامه ایرانی برنامه درسی 1 (1394) 1-6
25 علوم تربیتی 2 (1393) 252-231
26 آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد 20 (1393) 163-178
27 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی 22 (1393) 65-67
28 آموزش در علوم انتظامی سوم (1393) 157-176
29 آموزش در علوم انتظامی 4 (1393) 45-74
30 پژوهش در برنامه ریزی درسی 18 (1393) 93-107
31 روانشناسی مدرسه دوره ی 3، شماره1، بهار 93 (1393) 131-145
32
Procedia - Social and Behavioral Sciences 116 (2014) 2357-2359
33 پژوهش علوم انسانی 15 (1393) 31-39
34
International Journal of Psychology and Behavioral Research 1 (2014) 403-407
35
International Journal of Management and Humanity Sciences 3 (2014) 3973-3981
36
Journal of Social Issues & Humanities 7 (2014) 2345-2633
37
Journal of Social Issues & Humanities 2 (2014) 87-90
38 تدریس پژوهی 2 (1392) 15-23
39 یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی س10- ش10 پیاپی 37 (1392) 46-57
40 س4- ش2 (2013) 168-184
41 پژوهش علوم انسانی 33 (1392) 105-115
42 دو فصلنامه علمی -پژوهشی دین و ارتباطات 43 (1392) 43-65
43 سیاست علم و فناوری سال پنجم شماره 3 (1392) 57-85
44 توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی 27 (1392) 33-60
45 دوره 2- شماره 2 (2013)
46 دوره2- ش1 (2013) 59-76
47 دوره 1- ش1 (2012)
48 ویژنامه،س13- ش2 (2012)
49 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره 19- ش1 (1391)
50 پژوهش علوم انسانی س12- ش29 (1390)
51 س18- دوره جدید (2011)
52 پژوهش علوم انسانی س11- ش28 (1389)
53 س3- ش2 (2010)
54 پژوهش علوم انسانی س10- ش26 (1388)