علی یلفانی

صفحه نخست /علی یلفانی
نام و نام خانوادگی علی یلفانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه تربیت بدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی - ایران، مجازی - 19 تا 22 آبان 1399
2 اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار - ایران، سنندج - 01 و 02 آبان 1398
3 سومین همایش ملی یافته های کاربردی در علوم ورزشی - ایران، تهران - 11 اردیبهشت 1398
4 اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی - ایران، تهران - 23 و 24 آبان 1397
5 دومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی کشور - ایران، سنندج - 19 و 20 اردیبهشت 1397
6 سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی - ایران، تهران - 18 اسفند 1396
7 اولین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش - ایران، تهران - 03 تا 05 اسفند 1396
8 اولین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش - ایران، تهران - 03 تا 05 اسفند 1396
9 دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی - ایران، تهران - 25 و 26 آذر 1395
10 دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 08 مهر 1395
11
نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی - ایران، تهران - 19 و 20 اسفند 1394
12 نخستین همایش دوسالانه ارگونومی ایران - ایران، همدان - 23 و 24 مهر 1393
13 پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد ورزش - ایران، اهواز - 20 شهریور 1393
14 پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد ورزش - ایران، اهواز - 20 شهریور 1393
15
دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال - ایران، 1 - 15 و 16 آبان 1392