علی یلفانی

صفحه نخست /علی یلفانی
نام و نام خانوادگی علی یلفانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه تربیت بدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله پزشکی بالینی ابن سینا 4 (1399) 217-225
2 طب توانبخشی 4 (1399) 257-267
3
International Journal of Evidence-Based Healthcare 2 (2021) 256-266
4
Annals of Applied Sport Science 4 (2020) 1-8
5 سلامت و مراقبت 2 (1399) 123-137
6
JOURNAL OF SPORT REHABILITATION 8 (2020) 1151-1158
7
Physical Treatment 3 (2020) 168-159
8
Journal of Bodywork and Movement Therapies 24 (2020) 70-75
9 طب توانبخشی 3 (1399) 286-296
10 مجله پزشکی بالینی ابن سینا 1 (1399) 53-60
11
مجله پژوهش در علوم توانبخشی 7 (1399) 66-74
12 فیض 24 (1399) 236-244
13 مهندسی بهداشت حرفه ای 3 (1399) 18-26
14 مجله علوم پزشکی پارس 1 (1399) 33-40
15 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 2 (1399) 84-94
16 مجله علوم پزشکی صدرا 2 (1399) 151-64
17
مجله پژوهش در علوم توانبخشی 1 (1399) 1-7
18 پژوهش در طب ورزشی و فناوری 17)18( (1398) 57-67
19 طب توانبخشی 4 (1398) 280-290
20 بیهوشی و درد دوره 10 شماره 3 (1398) 105-118
21 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دوره 23 شماره 4 (1398) 296-307
22
CLINICAL BIOMECHANICS 69 (2019) 215–220
23
Iranian Rehabilitation Journal 17(3) (2019) 271-278
24 بیهوشی و درد دوره 10 شماره 2 (1398) 1-11
25 تحقیقات کیفی در علوم سلامت سال 8 شماره 2 (1398) 14-30
26
Scopus 26 (4) (2019) 307-315
27
JOURNAL OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY 28(8) (2019) 1537-1545
28
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 21 (1398) 45-50
29 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد دوره 27 شماره 3 (1398) 1381-1394
30 ابن سینا سال 21 شماره 1 مسلسل 66 (1398) 26-34
31 طب ورزشی 20 (1397) 40-51
32 فیض 100 (1397) 309-317
33 مجلۀ علمی پزشکی جندی شاپور 114 (1397) 265-276
34 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 5 (1397) 374-384
35 آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 20 (1396) 288-295
36 مجله پژوهش در علوم توانبخشی 10 (1396) 9-18
37 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی 18 (1396) 36-43
38 مجله پژوهش در علوم توانبخشی 13 (1396) 131-137
39
Asian Journal Of Sport Medicine 8 (2017) 1-6
40 تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی 12 (1396) 225-236
41 مطالعات راهبردی 36 (1396) 1-12
42 پژوهش توانبخشی در پرستاری 11 (1396) 39-47
43 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی 24 (1396) 65-74
44 سلامت و مراقبت 18 (1395) 336-346
45 طب ورزشی 17 (1395) 39-47
46 سلامت جامعه 20 (1395) 33-41
47 پژوهش در طب ورزشی و فناوری 11 (1395) 64-75
48
MEDICINA DELLO SPORT 69 (2016) 254-266
49 طب ورزشی 14 (1394) 175-191
50 طب ورزشی 13 (1394) 57-68
51 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 11(21) (1394) 47-64
52 طب ورزشی 13 (1394) 143-162
53 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 22 (1393) 189-201
54 نشریه پژوهش های فیزیولوژی و مدریت در ورزش 12 (1393) 49-62
55
International Journal of Sports Sciences and Fitness 4(1) (2014) 20-38
56 (9) 4 (2013) 606-
57 شماره13 (2013) 91-108
58
International Journal of Sports Sciences and Fitness 3(2) (2013) 235-249
59 پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی س2- ش4 (1391)
60 ش11 (2012) 9-21
61 س8- ش2 (2012)
62 پژوهش در مدیریت ورزشی- انتشارت دانشگاه علامه طباطبایی دوره 1- ش1 (1391) 37-50
63 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره 19- ش1 (1391)
64 ش10 (2011) 137-149
65 ش9 (2011) 149-166
66 ش7 (2011) 43-59
67 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره 16- ش4 (1388)