علی یلفانی

صفحه نخست /علی یلفانی
نام و نام خانوادگی علی یلفانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه تربیت بدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 ناهید بیگدلی علی یلفانی --- 1399/08/28
2 مجتبی احمدی زاده علی یلفانی --- 1399/08/14
3 هه ریم عبدالقادر محمد علی یلفانی --- 1399/07/03
4 بهنام غلامی بروجنی علی یلفانی --- 1398/11/05
5 حسین غلامی فرزانه ساکی علی یلفانی 1398/10/28
6 سجاد حیدری سودجانی فرزانه ساکی علی یلفانی 1398/06/27
7 مهتاب پیرانی علی یلفانی --- 1398/06/27
8 حمیده توحیدی بهپور علی یلفانی --- 1398/06/26
9 نازنین مقدادی علی یلفانی --- 1397/07/10
10 مهناز فرهادی قدرت اله نیازی علی یلفانی 1396/11/15
11 زهره کوماسیان علی یلفانی --- 1395/10/05
12 لیلا احمدنژاد علی یلفانی --- 1395/08/01
13 فرزانه گندمی علی یلفانی حسن ختن لو 1395/08/01
14 آزاده عسگر پورکاجی علی یلفانی --- 1395/07/12
15 مهرداد گیوکی علی یلفانی --- 1395/07/11
16 مرتضی علی عرب علی یلفانی --- 1395/07/05
17 جواد رشیدی علی یلفانی --- 1394/11/28
18 عین اله نادری علی یلفانی مهرداد عنبریان 1394/02/06
19 سمیه نورمحمدی شایسته علی یلفانی --- 1393/11/28
20 مستوره اسدی علی یلفانی --- 1393/10/14
21 منا شریفی علی یلفانی --- 1393/10/14
22 الهام امینی سمیرمی علی یلفانی --- 1393/10/13
23 سیدسعید ناظری علی یلفانی --- 1393/10/10
24 مهدی صمدی فرزاد ناظم علی یلفانی 1390/06/23