علی یلفانی

صفحه نخست /علی یلفانی
نام و نام خانوادگی علی یلفانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه تربیت بدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش در طب ورزشی و فناوری 17)18( (1398) 57-67
2 طب توانبخشی 4 (1398) 280-290
3 بیهوشی و درد دوره 10 شماره 3 (1398) 105-118
4 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دوره 23 شماره 4 (1398) 296-307
5
CLINICAL BIOMECHANICS 69 (2019) 215–220
6
Iranian Rehabilitation Journal 17(3) (2019) 271-278
7 بیهوشی و درد دوره 10 شماره 2 (1398) 1-11
8 تحقیقات کیفی در علوم سلامت سال 8 شماره 2 (1398) 14-30
9
Journal of Kerman University of Medical Sciences 26 (4) (2019) 307-315
10
JOURNAL OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY 28(8) (2019) 1537-1545
11
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 21 (1398) 45-50
12 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد دوره 27 شماره 3 (1398) 1381-1394
13 ابن سینا سال 21 شماره 1 مسلسل 66 (1398) 26-34
14 طب ورزشی 20 (1397) 40-51
15 فیض 100 (1397) 309-317
16 مجلۀ علمی پزشکی جندی شاپور 114 (1397) 265-276
17 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 5 (1397) 374-384
18 آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 20 (1396) 288-295
19 مجله پژوهش در علوم توانبخشی 10 (1396) 9-18
20 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی 18 (1396) 36-43
21 مجله پژوهش در علوم توانبخشی 13 (1396) 131-137
22
Asian Journal Of Sport Medicine 8 (2017) 1-6
23 تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی 12 (1396) 225-236
24 مطالعات راهبردی 36 (1396) 1-12
25 پژوهش توانبخشی در پرستاری 11 (1396) 39-47
26 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی 24 (1396) 65-74
27 سلامت و مراقبت 18 (1395) 336-346
28 طب ورزشی 17 (1395) 39-47
29 سلامت جامعه 20 (1395) 33-41
30 پژوهش در طب ورزشی و فناوری 11 (1395) 64-75
31
MEDICINA DELLO SPORT 69 (2016) 254-266
32 طب ورزشی 14 (1394) 175-191
33 طب ورزشی 13 (1394) 57-68
34 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 11(21) (1394) 47-64
35 طب ورزشی 13 (1394) 143-162
36 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 22 (1393) 189-201
37 نشریه پژوهش های فیزیولوژی و مدریت در ورزش 12 (1393) 49-62
38
International Journal of Sports Sciences and Fitness 4(1) (2014) 20-38
39 (9) 4 (2013) 606-
40 شماره13 (2013) 91-108
41
International Journal of Sports Sciences and Fitness 3(2) (2013) 235-249
42 پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی س2- ش4 (1391)
43 ش11 (2012) 9-21
44 س8- ش2 (2012)
45 پژوهش در مدیریت ورزشی- انتشارت دانشگاه علامه طباطبایی دوره 1- ش1 (1391) 37-50
46 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره 19- ش1 (1391)
47 ش10 (2011) 137-149
48 ش9 (2011) 149-166
49 ش7 (2011) 43-59
50 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره 16- ش4 (1388)