علی یلفانی

صفحه نخست /علی یلفانی
نام و نام خانوادگی علی یلفانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه تربیت بدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم پیراپزشکی و توانبخشی 10 (1400) 67-78
2 پژوهش در پزشکی جلد 45 شماره 2 (1400) 24-31
3 مجله پزشکی بالینی ابن سینا 4 (1399) 217-225
4 طب توانبخشی 4 (1399) 257-267
5
International Journal of Evidence-Based Healthcare 2 (2021) 256-266
6 علوم پیراپزشکی و توانبخشی 9 (1399) 115-125
7
Annals of Applied Sport Science 4 (2020) 1-8
8 سلامت و مراقبت 2 (1399) 123-137
9
JOURNAL OF SPORT REHABILITATION 8 (2020) 1151-1158
10
Physical Treatment 3 (2020) 168-159
11
JOURNAL OF BODYWORK AND MOVEMENT THERAPIES 24 (2020) 70-75
12 طب توانبخشی 3 (1399) 286-296
13 مجله پزشکی بالینی ابن سینا 1 (1399) 53-60
14
مجله پژوهش در علوم توانبخشی 7 (1399) 66-74
15 فیض 24 (1399) 236-244
16 مهندسی بهداشت حرفه ای 3 (1399) 18-26
17 مجله علوم پزشکی پارس 1 (1399) 33-40
18 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 2 (1399) 84-94
19 مجله علوم پزشکی صدرا 2 (1399) 151-64
20
مجله پژوهش در علوم توانبخشی 1 (1399) 1-7
21 پژوهش در طب ورزشی و فناوری 17)18( (1398) 57-67
22 طب توانبخشی 4 (1398) 280-290
23 بیهوشی و درد دوره 10 شماره 3 (1398) 105-118
24 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دوره 23 شماره 4 (1398) 296-307
25
CLINICAL BIOMECHANICS 69 (2019) 215–220
26
Iranian Rehabilitation Journal 17(3) (2019) 271-278
27 بیهوشی و درد دوره 10 شماره 2 (1398) 1-11
28 تحقیقات کیفی در علوم سلامت سال 8 شماره 2 (1398) 14-30
29
Scopus: Journal of East African Ornithology 26 (4) (2019) 307-315
30
JOURNAL OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY 28(8) (2019) 1537-1545
31
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 21 (1398) 45-50
32 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد دوره 27 شماره 3 (1398) 1381-1394
33 ابن سینا سال 21 شماره 1 مسلسل 66 (1398) 26-34
34 طب ورزشی 20 (1397) 40-51
35 فیض 100 (1397) 309-317
36 مجله علمی پزشکی جندی شاپور 114 (1397) 265-276
37 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 5 (1397) 374-384
38 آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 20 (1396) 288-295
39 مجله پژوهش در علوم توانبخشی 10 (1396) 9-18
40 علوم پیراپزشکی و توانبخشی 18 (1396) 36-43
41 مجله پژوهش در علوم توانبخشی 13 (1396) 131-137
42
Asian Journal Of Sport Medicine 8 (2017) 1-6
43 تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی 12 (1396) 225-236
44 مطالعات راهبردی 36 (1396) 1-12
45 پژوهش توانبخشی در پرستاری 11 (1396) 39-47
46 علوم پیراپزشکی و توانبخشی 24 (1396) 65-74
47 سلامت و مراقبت 18 (1395) 336-346
48 طب ورزشی 17 (1395) 39-47
49 سلامت جامعه 20 (1395) 33-41
50 پژوهش در طب ورزشی و فناوری 11 (1395) 64-75
51
MEDICINA DELLO SPORT 69 (2016) 254-266
52 طب ورزشی 14 (1394) 175-191
53 طب ورزشی 13 (1394) 57-68
54 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 11(21) (1394) 47-64
55 طب ورزشی 13 (1394) 143-162
56 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 22 (1393) 189-201
57 نشریه پژوهش های فیزیولوژی و مدریت در ورزش 12 (1393) 49-62
58
International Journal of Sports Sciences and Fitness 4(1) (2014) 20-38
59 (9) 4 (2013) 606-
60 شماره13 (2013) 91-108
61
International Journal of Sports Sciences and Fitness 3(2) (2013) 235-249
62 پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی س2- ش4 (1391)
63 ش11 (2012) 9-21
64 س8- ش2 (2012)
65 پژوهش در مدیریت ورزشی- انتشارت دانشگاه علامه طباطبایی دوره 1- ش1 (1391) 37-50
66 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره 19- ش1 (1391)
67 ش10 (2011) 137-149
68 ش9 (2011) 149-166
69 ش7 (2011) 43-59
70 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره 16- ش4 (1388)