ابوالقاسم یعقوبی

صفحه نخست /ابوالقاسم یعقوبی
ابوالقاسم يعقوبي
نام و نام خانوادگی ابوالقاسم یعقوبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روان شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشنامه نهج البلاغه دوره 7، شماره 28، زمستان 1398 (1398) 1-21
2 اقتصاد اسلامی دوره 19، شماره 76، زمستان 1398 (1398) 261-295
3 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، پاییز 1398 (1398) صفحه 65-76
4 دین و سلامت دوره 7، شماره 2 - ( اسفند 1398 ) (1398) 33-44
5 تدریس پژوهی دوره 7، شماره 3، پاییز 1398 (1398) 1-28
6 فصلنامه کودکان استثنایی جلد 19 شماره 3 (1398) 105-114
7 پژوهش های نوین روانشناختی پیاپی 54 (1398) 273-292
8 روانشناسی تربیتی سال پانزدهم، شماره پنجاه و دو، تابستان1398 (1398) 217-237
9 اندازه گیری تربیتی دوره 9، شماره 36، تابستان 1398 (1398) 111-137
10 پژوهشنامه معارف قرآنی دوره 9 شماره 35 (1398) 148-179
11 ناتوانی های یادگیری سال هشتم شماره 3 (پیاپی 30، بهار 1398) (1398) صفحات 134-151
12 تدریس پژوهی دوره 7، شماره 1، (1398) صفحه 243-226
13 Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology سال25 شماره 1 (پیاپی 96،بهار98) (2019) 24-14
14 Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology دوره 25، شماره 1 (2019) 14-24
15
Iranian Evolutionary and Educational Psychology 1(1) (2019) 1-7
16 فصلنامه روان شناسی و دین 44 (1397) 97-108
17 مطالعات روانشناسی تربیتی شماره32 (1397) 247-270
18 رویش روانشناسی سال هفتم،شماره 5،شماره پیاپی 26 (1397) 55-74
19 سلامت روان کودک دوره 5 شماره 2 تابستان1397 (1397) 11صفحه
20 پژوهش در نظام های آموزشی شماره 41 (1397) 25-7
21 اندیشه های نوین تربیتی دوره 14 ، شماره 2 (1397) 221-227
22 پژوهش های نوین روانشناختی سال 13، شماره 50 (1397) 199-224
23 روانشناسی سال بیست ودوم،شماره 1 (1397) 83-67
24 پژوهشنامه نهج البلاغه 21 (1397) 57-76
25
The International Journal of Indian Psychology 6 (2018) 1-8
26
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 10 (2018) 85-90
27 شناخت اجتماعی سال ششم شماره 12 (1396) 104-122
28 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی دوره 23، شماره 2،( 84) (1396) 133-147
29 روش ها و مدل های روان شناختی 30 (1396) 69-87
30
iranian evolutionary educational psychology journal 1 (2017) 7-13
31 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) دوره بیست وسه شماره 2 (1396) 148-163
32 پژوهش های نوین روانشناختی سال دوازدهم ، شماره 46 تابستان 1396 (1396) 147-158
33 پژوهشهای روانشناسی اجتماعی - انجمن روانشناسی اجتماعی ایران سال هفتم،شماره 26 ، تابستان 1396 (1396) 79-96
34 خانواده پژوهی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی 50 (1396) 215-236
35 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) دوره23 ،شماره1 بهار1396 (1396) 94-107
36 فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی سال هفتم شماره 26 (1396) 133-147
37 مطالعات روانشناسی تربیتی سال چهاردهم، شماره 25 بهار1396 (1396) 153-176
38 روانشناسی بالینی و شخصیت دوره 14، شماره 2، پیاپی 27 (1395) 31-38
39 فرهنگ مشاوره و روان درمانی سال7 شماره 28 (1395) 103-131
40 روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی شماره42زمستان (1395) 173-187
41 اندازه گیری تربیتی سال هفتم، شماره 25 (1395) 86-116
42 تعلیم و تربیت استثنایی - سازمان آموزش و پرورش سال شانزدهم، مهر و آبان 1395،شماره 4 پیاپی 131 (1395) 14-24
43 مطالعات روانشناسی تربیتی بهاروتابستان 1395 شماره 23 (1395) 159-172
44
International Journal of High Risk Behaviors and Addiction سال پنجم شماره 3 سپتامبر 2016 (2016) 9
45 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی شماره 13 ،سال چهارم ،تابستان 1395 (1395) 7-16
46
Research Journal of Medical Sciences سال دهم، شماره سوم، سال 2016 (2016) 108-110
47 روانشناسی مدرسه دورۀ 5، شمارۀ 2، تابستان 1395 (1395) 167-183
48 پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره سال 6، شماره1 (1395) 77-97
49 شناخت اجتماعی سال پنجم، شماره 1، (پیاپی 9) (1395) 18-32
50 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دورةپنجم، شمارة چهارم، بهار 95 ، (1395) 190-169
51 راهبردهای شناختی در یادگیری سال سوم – شماره پنجم – پاییز و زمستان 94 (1394) 91-105
52 پژوهش های نوین روانشناختی سال دهم شماره 40 زمستان 1394 (1394) 87-100
53 اعتیاد پژوهی سال نهم، شماره سی و ششم، زمستان 94 (1394) 9-18
54 فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی سال پنجم شماره 19 (1394) 143-161
55 فصلنامه کودکان استثنایی سال پانزدهم شماره 3 پیاپی 57 پاییز 1394 (1394) 55-67
56 اندازه گیری تربیتی دوره ششم، شماره 21، پاییز 1394 (1394) 113-129
57 روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی سال یازدهم، شماره سی و هفتم، پاییز 94 (1394) 161-185
58 پژوهش در برنامه ریزی درسی 45 (1394) 29-41
59 اندیشه های نوین تربیتی دوره 11، شماره 1، بهار 94 (1394) 103-122
60 فصلنامه کودکان استثنایی سال چهاردهم،شماره3 ، پاییز 93 (1393) 43-54
61 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره بیست و دوم، شماره یکم، فروردین 93 (1393) 16-24
62 فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی شماره هفدهم، سال پنجم، زمستان 93 (1393) 19-33
63 فصلنامه روان شناسی و دین سال هفتم، شماره سوم، پیاپی27، پاییز 93 (1393) 109-121
64
Indian Journal of Scientific Research 4 (2014) 474-477
65 پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره سال 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 (1393) 143-156
66 روانشناسی مدرسه دوره ی 3، شماره1، بهار 93 (1393) 131-145
67 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره سوم، شماره 4، بهار 93 (1393) 147-164
68 فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی 13 (1393) 115-97
69 پژوهش های روانشناسی اجتماعی دوره ی 3، شماره ی 11، پاییز 92 (1392) 15-26
70 پژوهش در نظام های آموزشی سال هفتم، شماره 23، زمستان 1392 (1392) 95-110
71 اندازه گیری تربیتی (4)12 (1392) 173-197
72 دوره سوم-شماره1 (2013) 39-54
73 دوره1-شماره 1 (2013) 99-118
74 مطالعات زن و خانواده سال اول شماره اول (1392) 99-119
75 فصلنامه روان شناسی و علوم تربیتی (9) 27 (1392) 1-25
76 فصلنامه افراد استثنایی (3) 9 (1392) 21-32
77 مهندسی صنایع و مدیریت دوره9-شماره1 (1392) 156-180
78 دوره21-شماره1 (2013) 70-77
79 مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان سال11، شماره 3، پاییز 92 (1392) 159-192
80 دوره 1- ش1 (2012)
81 روان شناسی تربیتی 22 (1390) 125-153